Dagrenovation/affaldssortering

21.10.2022

Affaldsbeholder nr. 2 er nu ankommet!

Affaldsbeholder nr. 2 er nu uddelt i Fyrmarken-Sivbjerg – vær opmærksom på det!

Låget i beholder nr. 2 er delt i to, det ene låg står åbent, fordi den orange miljøkasse er placeret oveni beholderen. Beholder nr. 2 er typisk stillet i indkørslen og vil være meget udsat i blæsevejr. Vær opmærksom på det.

Beholder nr. 2 vil blive tømt første gang engang i december måned. Men det er set, at lejere allerede har taget beholder nr. 2 i brug til restaffald – fordi beholder nr. 1 var fyldt. Vær opmærksom på, om det er et problem ved dit sommerhus.

Afhentning efter 1.12.2022

Beholder nr. 1 vil blive afhentet 38 eller 52 gange om året – afhængig af, hvad du som sommerhusejer har aftalt med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Beholder nr. 2 vil blive afhentet 17 gange om året.

Miljøkassen: Du har til sommerhuset modtaget en orange miljøkasse på 21 liter.

Ombytning: Når din miljøkasse er fuld, skal du selv bringe den til en genbrugsplads. Miljøkassen behøver derfor ikke nødvendigvis at stå sammen med de to affaldsbeholdere.

Det er endnu ikke afklaret hvilke genbrugspladser, der modtager miljøkasser.

14.10.2022

Affaldsbeholder nr. 2 til sommerhuset

Den 3. oktober d.å. påbegyndte Ringkøbing-Skjern Kommune uddeling af affaldsbeholder nr. 2 – også til sommerhuse.

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan du under Affaldsordning læse bl.a. dette:

“Henteordning, december 2022

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi med succes indført vores madaffaldsordning, og vi ser nu frem mod en kommende henteordning for genanvendeligt affald i december 2022.

Det er en ordning, hvor du vil få hentet dit genanvendelige affald derhjemme, og du vil derfor modtage én ny affaldsbeholder.

Du modtager ny beholder i september-november. Du tager den nye beholder i brug i december.Du får en ny beholder, som i liter svarer til den, du allerede har:

 • Hvis du i dag har en todelt 240 liters beholder til mad- og restaffald, så vil du modtage en todelt 240 liters beholder til genanvendeligt affald.
 • Hvis du nu har en 360 liters beholder, så vil du tilsvarende modtage en todelt 360 liters beholder.

Uanset størrelsen, vil den nye beholder til genanvendeligt affald blive tømt hver tredje uge.

Du får desuden en miljøkasse til problemaffald.”

Størrelse af beholder nr. 2

Som du kan se ovenfor, vil man som sommerhusejer få en beholder nr. 2, som har samme størrelse som beholder nr. 1. Om muligheden for at ændre størrelse på beholder nr. 2, står der på hjemmesiden:

“Du vil få tildelt en ny beholder ud fra din nuværende kapacitet – der vil altså ikke være mulighed for at ændre beholderstørrelse på forhånd.  

I Genbrug vil vi opfordre dig til at prøve din tildelte kapacitet af i nogle måneder, inden du foretager en tilpasning.

Der vil ikke være noget gebyr for ombytning i det første halve år efter opstarten på den nye henteordning. Herefter vil der komme et gebyr for ombytning.”

Der foreligger d.d. ikke noget om takster for afhentning af affald i 2023.

 

31.5.2021

Næste skridt i affaldsordning – fra 1. december 2022 – besluttet

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 25.5.2021 taget stilling til, hvordan indsamlingen af affald fra husstande i Ringkøbing-Skjern Kommune skal udbygges – fra 1.12.2022.

Det bliver en 360 liters spand, der skal stå ved siden af den spand på 240 liter, som de fleste husstande typisk har stående til mad- og restaffald. Dog bliver der mulighed for den nye spand på 360 liter at vælge en spand på 240 liter. Hvordan valget af spand kommer til at foregå er ikke blevet fastlagt endnu – der vil komme mere information fra Ringkøbing-Skjern Kommune senere i forløbet.

Den supplerende spand skal rumme de fem affaldstyper papir og pap, metal, plast samt mad-og drikkekartoner. Derudover får hver husstand en separat kasse til farligt affald som eksempelvis batterier, mens glas fortsat skal afleveres på de offentlige miljøstationer eller genbrugspladserne.

Ordningen bliver ens for helårshuse og sommerhuse og skal som nævnt træde i kraft fra den 1. december 2022. Dog med den forskel, at man i sommerhusområderne selv skal bringe kassen med farligt affald som batterier og små el-artikler mm. til genbrugspladsen.

Administrationen i Ringkøbing-Skjern Kommune havde indstillet til Teknik- og Miljøudvalget, at der ud over den nuværende spænd skulle være yderligere to spande, men politikerne valgte altså at nøjes med i alt 2 spande.

Du kan på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside læse det punkt, som blev behandlet på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 25.5.2021: Pkt. 4 TK-Udvalget 250521.

13.5.2021

Dispensation frem til 31.12.2022 for ny henteordning

Miljøstyrelsens har den 20. april 2021 meddelt Ringkøbing-Skjern Kommune dispensation fra implementeringsfristen den 1. juli 2021 for henteordningen for glas, metal, papir, pap, plast og drikke- og fødevarekartoner. Dispensationen gælder frem til 31. december 2022.

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 11.5.2021 behandlet et punkt vedr. udformning af den henteordning, som  så skal træde i kraft 1.1.2023. Udvalget besluttede følgende:

“Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen og afgav signaler til det videre arbejde. Sagen medtages igen på udvalgets møde den 25. maj 2021.”

Af punktet, som blev behandlet den 11.5.2021, fremgår det bl.a., at der efter al sandsynlighed kommer:

 • 2 stk. affaldsbeholdere til indsamling af de genanvendelige materialer. Det vil sige, at der samlet set vil blive i alt 3 stk. affaldsbeholdere ved den enkelte husstand.
 • De to affaldsbeholdere til genanvendeligt affald bliver på hver 240 liter.
 • Henteordningen er ens for sommerhuse og helårshuse undtagen i forhold til farligt affald.

Se punktet på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 11.5.2021 her: Pkt. 2 TU-møde 110521.

Efter mødet den 25.5.2021 vil der komme nyt her på hjemmesiden.

19.2.2021

Øget og strømlinet affaldssortering
Som et af initiativerne i den nye affaldsplan, skal Ringkøbing-Skjern Kommune, som alle landets øvrige kommuner, senest 1. juli i år have etableret en henteordning for 9 slags affald ved både sommerhuse og helårshuse:

 • Mad
 • Papir
 • Pap
 • Metal
 • Glas
 • Plast
 • Drikke- og fødevarekartoner
 • Restaffald
 • Farligt affald.

Senest 1. januar 2022 skal der også være etableret en henteordning ved både sommerhuse og helårshuse for:

 • Tekstiler.

Der er mulighed for at søge dispensation ved Miljøstyrelsen for ikrafttrædelsesdatoen for henteordningerne, undtagen for tekstiler. Dispensationen kan maksimalt gives til den 31. december 2022. Ringkøbing-Skjern Kommune vil søge om denne dispensation.

Se nærmere på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: . Møde i Teknik- og Miljøudvalget 230221.

Moms på affaldsordning er ulovlig!

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at kommuner ikke skal lægge moms på regninger til private og grundejerforeninger for afhentning af husholdningsaffald. Staten står således til at skulle tilbagebetale et milliardbeløb til kommunerne. Penge, der i sidste ende kommer borgerne til gode – herunder sommerhusejere!

Se mere på hjemmesiden for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit: Dagrenovation – moms.

Affaldsskjuler

Det er en god ide at etablere/bygge en affaldsskjuler, så affaldscontaineren bliver på sin plads. Vær opmærksom på, at der i løbet af et par år kommer endnu en affaldscontainer ved hvert sommerhus.

Ud over “gør det selv metoden” kan man jo købe sig til en løsning. Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra Hermans Service ved Herman H. Kristiansen. Han tilbyder denne løsning: Skraldespandskjuler.

Derudover kan vi henvise til “husetventure” i Ringkøbing, se husetventure.

Dagrenovation

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har frasorteret farligt affald, og det der skal til genbrug. Du er selv ansvarlig for at sortere affaldet inden afhentning og bruge affaldsordningerne og genbrugsstationerne.

Alle private grundejere i Ringkøbing-Skjern Kommune har pligt til at være tilmeldt den kommunale ordning for dagrenovation. Bor du i et helårshus får du tømt affaldsbeholderen til dagrenovation hver 14. dag.

I sommerhusområderne kan du vælge, om du vil have hentet dagrenovation 38 eller 52 uger om året, og du kan vælge mellem 240 l eller 360 l affaldscontainer.

Se mere om dagrenovation på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: rksk/borger/affald-energi-og-miljoe/affald-og-genbrug/dagrenovation. På hjemmesiden kan du også se, hvornår tømning finder sted.

Affaldsordning 2020
En ny ordning for dagrenovation træder i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. november 2020. Med den nye ordning skal madaffaldet sorteres fra restaffaldet, så madaffaldet i stedet for at blive brændt, kan bruges i produktionen af biogas. Herefter kan næringsstofferne bruges som gødning på landbrugsjord.

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside om Madaffald.

Se også samme hjemmeside om overgangen til den nye affaldsordning: Ny affaldsordning november 2020.

Sommerhusejerne har i eboks modtaget brev fra Ringkøbing-Skjern Kommune om den nye ordning. I brevet står der bl.a.:

“De nye beholdere vil være opdelt i to rum – et til madaffald og et til restaffald. På denne måde kan begge rum i beholderne tømmes på en gang uden affaldet blandes, da de nye skraldebiler også er opdelt med to kamre.
Opdelingen af beholderne vil være 40% til madaffald og 60% til restaffald. De nye beholderstørrelser vil fremover være 240 liter, 360 liter, 400 liter og 660 liter.
Grunden til at vi skriver til dig allerede nu, er at vi inden de nye beholdere bestilles vil sikre os, at vi får bestilt den/de rigtige beholder/ beholdere til dig.
Ønsker du at skifte til en anden størrelse beholder, skal du gøre det her: https://www.rksk.dk/beholder“.

Sammenslutningen af sommerhusejere har den 4. marts 2020 skrevet til Ringkøbing-Skjern Kommune om den nye ordning – se brevet her på hjemmesiden under Nyheder.

Opslag til sommerhuset

For at lejerne af sommerhus får lettere ved at sortere korrekt, vil det være en god ide at hænge disse to A4-sider (udarbejdet af Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg) op i sommerhuset:

Opslag affaldssortering 041020 dansk

Opslag affaldssortering 041020 tysk

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan du se disse plancher om den nye affaldsordning på tysk og engelsk: Plancher på tysk og engelsk.

Miljøstation

Nærmeste miljøstation i forhold til Fyrmarken-Sivbjerg findes på adressen Anker Eskildsens Vej 18, Nr. Lyngvig. Miljøstationen er altid åben – se billede nedenfor.

På miljøstationen kan du aflevere pap/papir, glas/flasker, dåser og plast/dunke/folie.

Containere ved fyrmesterboligen

Ringkøbing-Skjern Kommune har ved fyrmesterboligen, ved nedgangen til stranden, opsat tre containere til genbrug af:

 • papir og pap
 • glas/flasker
 • øl- og sodavandsdåser.

Så når du går morgentur til fyret med hunden, kan du tage den gamle avis, øl- og sodavandsdåser fra frokosten i går og vinflasken fra i går aftes med! Du får motion, hunden for motion, og du støtter genbrug!

Genbrugspladser

Nærmeste genbrugsplads er Hvide Sande Genbrugsplads, Nørregade,Hvide Sande (bag Falck). Se nærmere om åbningstider på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside:Hvide Sande Genbrugsplads.

Sorteringsguide

Sorteringsguiden er en del af app’en “Affaldsportal”, Du kan finde app’en til mobil og tablet i AppStore og GooglePlay. I app´en kan du bl.a. læse om:

 • Har ikke fået tømt
 • Mit affald (hvilken skraldespand har jeg valgt)
 • Sorteringsguide
 • Genbrugsstationer.

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk