Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling og jubilæum i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg samt stiftende generalforsamling i forening for dræningslaug

Ekstraordinær generalforsamling

På generalforsamlingen 1.6.2024 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg blev følgende vedtægtsændring vedtaget:

Som ny §11 indsættes følgende:

Dræningslaug

Pr. 1.1.2025 oprettes foreningen Fyrmarkens Afvandingsanlæg og Dræningslaug Sivbjerg Mose som én selvstændig forening med egne vedtægter, generalforsamling og bestyrelse.

Da mindre end halvdelen af grundejerforeningens medlemmer var til stede, skal vedtægtsændringen forelægges/vedtages på en ekstraordinær generalforsamling for at være endelig godkendt.

Derfor indkalder bestyrelsen for grundejerforeningen til ekstraordinær generalforsamling

lørdag den 19. oktober 2024 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande.

Stiftende generalforsamling

Under forudsætning af, at vedtægtsændringen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling indkaldes samtidig til stiftende generalforsamling i “Foreningen for Fyrmarkens Afvandingsanlæg og Dræningslaug Sivbjerg Mose”

lørdag den 19. oktober 2024 kl. 10.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande

– altså samme dag og sted som den ekstraordinære generalforsamling i grundejerforeningen.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og den stiftende generalforsamling vil blive tilgængelig på grundejerforeningens hjemmeside ultimo august 2024 og vil også blive udsendt som nyhedsbrev.

Til den stiftende generalforsamling har medlemmer af de to dræningslaug adgang. Se her, hvem der er medlem af de to dræningslaug: Dræningslaug.

50 års jubilæum i grundejerforeningen

Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg blev stiftet den 6. oktober 1974. Det betyder, at grundejerforeningen den 6. oktober 2024 har 50 års jubilæum.

Bestyrelsen for grundejerforeningen inviterer derfor til smørrebrød

lørdag den 19. oktober kl. 12.00 i Fiskeriets hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande

– altså samme dag og sted som den ekstraordinære og den stiftende generalforsamling.

9.6.2024

Konstituering i Bestyrelsen

Bestyrelsen har den 8.6.2024, efter generalforsamling den 1.6.2024, konstitueret sig således:

Formand: Ole Andersen

Kasserer: Michael Johansen

Sekretær: Søren Ib Suhr

Ansvarlig for veje og stier: Flemming Jensen

Webmaster: Ole Andersen

9.6.2024

Referat generalforsamling 2024

Referatet kan nu ses her: Generalforsamling og regnskab.

18.4.2024

Dagsorden generalforsamling 2024 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg

Se dagsorden + bilag 1 her: Generalforsamling og regnskab.

10.9.2023

Årsmøde i Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Se alt om årsmødet på Sammenslutningens hjemmeside Sammenslutningen.

19.6.2023

Afbrændingsforbud Sankt Hans aften 2023

Brand & Redning Midtjylland indfører afbrændingsforbud gældende fra den 23. juni 2023 kl. 09.00, og indtil den 24. juni 2023 kl. 08.59.

Brand & Redning formulerer afbrændingsforbuddet således:

“AFBRÆNDINGSFORBUD

Gældende fra den 23. juni 2023 kl. 09.00, og indtil den 24. juni 2023 kl. 08.59,

er der med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 (afbrændingsbekendtgørelsen) § 5, stk. 1 indført afbrændingsforbud gældende for:
Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande Kommuner
Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.
Afbrændingsforbuddet betyder, at det ikke er tilladt:

AT TÆNDE BÅL UDENDØRS

Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad eller på bålplads, samt afbrænding af Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.
Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jf. afbrændingsbekendtgørelsens § 17.
Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.”

Se Brand  Redning Midtjyllands hjemmeside: Brand & Redning Midtjylland.

10.5.2023

Generalforsamling flyttet til kl. 13!

Vattenfall har indkaldt til orienteringsmøde om udbud af havvindmølleparken Vesterhav Syd lørdag den 3. juni 2023 kl. 10. Derfor har bestyrelsen for grundejerforeningen flyttet generalforsamlingen samme kl. 9.30 til kl. 13 i Fiskeriets Hus. Vi beklager flytningen, som sker efter henvendelse fra medlemmer af grundejerforeningen.

Se dagsorden for generalforsamlingen her: Dagsorden generalforsamling 2023-2.

29.4.2023

Indkaldelse til generalforsamling den 3. juni 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg

lørdag den 3. juni 2023 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande. Generalforsamlingen starter med morgenmad kl. 9.30.

Dagsorden for generalforsamlingen: Dagsorden generalforsamling 2023.

Tilmelding:

Tilmelding senest en uge før, dvs. fredag den 26. maj 2023 til:

Jan Bøgested, janboegested@gmail.com eller

Ole Andersen, grundejer.fyrmarken@gmail.com.

19.12.2022

Vattenfall orienterer om arbejdet med etablering af havviindmølleparken Vesterhav Syd

Vattenfall orienterer i mail den 19. december 2022 om arbejdet med etablering af Vesterhav Syd. Du kan se orienteringsskrivelsen her: Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller.

7.9.2022

Sokkelhøjde på sommerhuse

Jeg skrev følgende til Ringkøbings-Skjern Kommune:

“Vi havde i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg generalforsamling lørdag eftermiddag i sidste uge (27.8.22). Et medlem foreslog, at Grundejerforeningen tog spørgsmålet om højde af tilladt sokkel på sommerhus op. Det pågældende medlem havde et ønske om at bygge en højere sokkel (over terræn) for at nedsætte risikoen for, at der trænger vand ind – fra grundvand. Medlemmet forudså stigende grundvand i området og ville gerne forebygge, at det giver problemer. Hvad kan jeg sige til medlemmet?”

Ringkøbing-Skjern Kommune har svaret således:

“I de seneste år er det godkendt, at sokkelhøjden er højere end tidligere. Især hvis det er en grund der ligger i et lavereliggende område eller hvis bebyggelsen lokalt placeres i en lavning med risiko for oversvømmelse.

I området ved Fyrmarken gælder, at maks. bygningshøjde er 5 m og maks. facadehøjde er 3 m i den ene side og 5 m langs den anden facade.

Disse højder måles grundens naturlige terræn og ikke fra en evt. hævet sokkel.

Håber svaret er ok, men mange gange beror placeringen af overkant sokkel på en konkret vurdering.”

Ole Andersen

22.7.2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 27. august 2022

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at generalforsamlingen kan tage stilling til finansiering af en større udgift, ca. 250.000 kr., til istandsættelse/vedligeholdelse af dræn tilhørende Drænlaug Sivbjerg Mose.

Se nærmere her: Generalforsamling og regnskab.

9.6.2022

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg blev afholdt til lørdag den 4. juni 2022 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.
Se referat her: Generalforsamling og regnskab.

1.5.2022

Generalforsamling i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg

Se dagsorden for generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2022: Generalforsamling og regnskab.

31.3.2022

Afgørelser på ansøgninger om erstatning på grund af de kystnære havvindmøller Vesterhav Syd

Taksationsmyndigheden har afgjort ansøgninger om erstatning i forbindelse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

Se nærmere her: Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller.

13.1.2022

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg er fastsat til lørdag den 4. juni 2022 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.

Dagsorden og oplysninger om tilmelding kommer senere.

15.8.21

Havplan 2021 – vindmøller – Vesterhavet

Se plan for havvindmøller i Vesterhavet, udarbejdet af Søfartsstyrelsen: Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller.

10.7.2021

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens etableringstilladelse

Energiklagenævnet har den 9. juli 2021 truffet afgørelse over den klage, som Sammenslutningen indgav over Energistyrelsens etableringstilladelse til Vattenfall den 22. december 2020 og som muliggør etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd. Etableringstilladelsen godkender Vattenfalls ønskede placering af de 20 – 196 meter høje vindmøller 9 km fra kysten.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens etableringstilladelse.

Se nærmere her: Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til landanlæg til Vesterhav Syd

Den VVM redegørelse, som klagenævnet har taget stilling til, omfatter etablering af et landanlæg inden for et fastlagt undersøgelsesområde fra kysten ved Klegod og frem til Tymose på Holmsland til sydøst for Tarm. Undersøgelsesområdet er ca. 300 m bredt og omkring 50 km langt. Projektet omfatter tillige etablering af en ny kabelstation tæt ved den eksisterende Station Søndervig.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-tilladelse og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Se nærmere her: Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller.

31.5.2021

Næste skridt i affaldsordning – fra 1. december 2022 – besluttet

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 25.5.2021 taget stilling til, hvordan indsamlingen af affald fra husstande i Ringkøbing-Skjern Kommune skal udbygges – fra 1.12.2022.

Se nærmere her: Dagrenovation/affaldssortering.

4.3.2021

Undersøgelse om bæredygtighed i sommerhuse

Destination Vesterhavet har fremsendt skrivelse om undersøgelse af bæredygtige sommerhuse, som ikke udlejes.

I skrivelsen står der bl.a.:

“Ringkøbing-Skjern Kommune er udvalgt som testområde i et projekt, der skal undersøge bæredygtighed i sommerhuse. I den forbindelse søger vi 27 sommerhuse til et besøg med fokus på bæredygtighed.
Står du og skal renovere dit sommerhus, og ønsker information om, hvad der bedst kan betale sig at få gennemført i forhold til klimaoptimering, eller er du blot interesseret i at få en bæredygtighedsrapport på dit sommerhus, kunne deltagelse i denne her undersøgelse være aktuel for dig.”

Se hele skrivelsen her: Invitation-100 pct bæredygtigt feriehus RKSK

Moms på affaldsordning er ulovlig!

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at kommuner ikke skal lægge moms på regninger til private og grundejerforeninger for afhentning af husholdningsaffald. Staten står således til at skulle tilbagebetale et milliardbeløb til kommunerne. Penge, der i sidste ende kommer borgerne til gode – herunder sommerhusejere!

Se mere på hjemmesiden for Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit: Dagrenovation – moms.

16.1.2021

Informationsmøde – værditabsordningen – køberetsordningen – Vesterhav Syd

På Vattenfalls hjemmeside kan du læse om det afholdte informationsmøde den 13.1.2021. Derudover kan du læse om værditabsordningen og køberetsordningen i forbindelse med den planlagte opførelse af Vesterhav Syd – se: Vattenfalls hjemmeside.

Frist for indsendelse af anmodning om erstatning er den 10.3.2021!

7.1.2021

Sammenslutningen indsender klage til Energiklagenævnet

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har indsendt klage til Energiklagenævnet over Energistyrelsens beslutning om at give fornyet etableringstilladelse til Havvindmølleparken Vesterhav Syd.

Se klagen her: Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller.

14.12.2020

Vattenfall får tilladelse til at etablere Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Energistyrelsen har truffet afgørelser i sagerne om genoptagelse af etableringstilladelserne af 22. december 2016 for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker. Afgørelserne giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte etablering af projekterne, når klagefristen er udløbet.

Se: Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller.

4.10.2020

Udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v.

Erhvervsstyrelsen har den 10.9.2020 sendt ”Udkast til Vejledning om kommunernes
planlægning for store sommerhuse” samt ” Udkast til Vejledning om udlejning af
sommerhuse m.v.” til høring.

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har indsendt dette høringssvar: SU svar store sommerhuse 041020

I høringssvaret skriver Sammenslutningen bl.a.:

“Sammenfattende er det Sammenslutningens vurdering, at nye større sommerhuse skal
etableres uafhængigt at eksisterende planlagte sommerhusområder for at
undgå de konflikter, som udkastet til vejledningen beskriver.”

På Sammenslutningens hjemmeside kan du læse mere om “store sommerhuse”, dvs. sommerhuse på mere end 150 m2: Sammenslutningens hjemmeside/store sommerhuse.

21.9.2020

Nye affaldsspande omdelt!

Pr. 1. november 2020 træder en ordning for dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune i kraft. De affaldsbeholdere, som skal benyttes ved det enkelte hus/ det enkelte sommerhus er nu omdelt i bl.a. Fyrmarken-Sivbjerg. Du skal derfor som sommerhusejer være opmærksom på, at der ved dit sommerhus står en ny affaldsbeholder.

I postkassen er der en orientering om den nye affaldsordning, som træder i kraft 1. november 2020. De nye beholdere skal altså først benyttes fra 1. november.

På hjemmesiden her kan du læse nærmere om den nye affaldsordning: Dagrenovation.

19.9.2020

Generalforsamlinger aflyst

Generalforsamlingen den 26. september 2020 og den ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober 2020 er aflyst.

Se nærmere her: Generalforsamling og regnskab.

3.9.2020

Ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2020 kl. 9.30

Deltagerne i generalforsamlingen den 26. september 2020 skal behandle forslag fra bestyrelsen om ændring af §2 i vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår, at følgende punkt tilføjes i §2:

”At arbejde for at beskytte områdets natur-og miljømæssige forhold.”

Nuværende formålsparagraf, §2 i vedtægterne:

”Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder

 • At varetage medlemmernes interesser som grundejere, herunder især overfor det offentlige i fælles spørgsmål, og
 • At påse, at de forpligtelser, der påhviler de enkelte grundejere i medfør af foreningens vedtægter og evt. ordensreglement, samt tinglyste servitutter og deklarationer mv. overholdes.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.Er mindre end halvdelen af foreningens medlemmer repræsenteret, men ændringsforslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, kan bestyrelsen senest 1 måned efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed.”

Under forudsætning af, at mindre end halvdelen af foreningens medlemmer møder op den 26. september og at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for vedtægtsændringen, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 10. oktober 2020 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Tilmelding til:

Jørgen Olesen, Fyrmarken 221, mail: grundejer.fyrmarken@gmail.com eller

Jan Bøgested, Fyrmarken 149, mail: janboegested@gmail.com.

3.9.2020

Kontingent – dræningslag for Sivbjerg

Fra kassereren for dræningslaget i Sivbjergmose, Hans Stidsen, foreligger følgende:

“Som kasserer i dræningslag Sivbjergmose vil jeg stille forslag om, at vi forhøjer kontingentet til dræningslaget .

Begrundelsen er at jeg anser det for nødvendig at genopbygge en kassebeholdning af en størrelse, så vi har likviditet til at udføre evt. kommende reparationer..

Kontingentet er nu 100 kr pr år.

Jeg foreslår en forhøjelse til til minimum 200 kr.Det vil så tage ca. 5 år at genopbygge beholdningen.

Det er  lang tidshorisont hvis skaden i vinter ikke er et enkeltstående tilfælde, men en påmindelse om at vores dræn er ved at være gammel.

Det er nok mere relevant med en forhøjelse til 300 kr pr år”

Forslaget om forhøjelse af kontingentet vil blive behandlet på generalforsamlingen i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg den 26. september. Her vil grundejerne fra Sivbjerg blive bedt om at tage stilling til en forhøjelse af kontingentet. Der er derfor endnu mere vigtigt som grundejer i Sivbjerg at møde op den 26. september. Husk tilmelding – Generalforsamling og regnskab.

28.6.20

Høringssvar miljøkonsekvensrapport havvindmølleparken Vesterhav Syd

Sammenslutningen af sommergrundejerforeninger på Holmsland Klit har indsendt høringssvar på miljøkonsekvensrapport for havvindmølleparken Vesterhav Syd. Se svaret på Sammenslutningens hjemmeside: Høringssvar Vesterhav Syd.

6.6.20

Indbydelse til infomøde om anlægsprojekter i Søndervig

Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer til virtuelt infomøde om kommende anlægsprojekter i Søndervig den 18. juni 2020 kl. 18.30 – 20.30:

6.6.20

Indbydelse til borgermøde om miljøkonsekvensrapporten – Vesterhav Syd

Wattenfall inviterer til virtuelt informationsmøde om miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd onsdag den 17. juni 2020 kl. 18.30 – 21.00. Se denne indbydelse: Informationsmøde 170620 – indbydelse.

Se også materiale til informationsmødet her: Informationsmateriale.

 

10.5.2020

Den videre procedure for Vesterhav Syd

Når høringsfristen for miljøkonsekvensrapporten er udløbet den 30. juni 2020 vil Energistyrelsen tage stilling til godkendelse af Vesterhav Syd.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelser til projekterne i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Denne godkendelse kan af personer/organisationer, som har en særlig interesse i den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd, ankes til Miljøankenævnet. Det var Miljøankenævnet, som i december 2018 underkendte Energistyrelsens første godkendelse af vindmølleparken.

Når/hvis nogen klager til Miljøankenævnet, vil Miljøankenævnet tage stilling til, om anken skal have opsættende virkning.

Grundejerforeningen for Fyrmarken-Sivbjerg er med de nuværende vedtægter ikke berettiget til at anke til Miljøankenævnet. En vedtægtsændring vil kunne gøre, at Grundejerforeningen bliver klageberettiget.

Man kan undre sig over, at anlæg på land, som er nødvendige for at føre strømmen fra havvindmøllerne i land, allerede er udført. Hvordan kan Vattenfall have lov til at udføre anlæg, som skal betjene havvindmøller, som endnu ikke er endelig godkendt? Myndighederne har til det svaret, at tilladelserne til anlæggene på land er “selvstændige godkendelser”. Derfor har Vattenfall haft lov til at udføre anlæggene på land, inden havvindmølleparken er endelig godkendt!

Hvis nogen håber på, at den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd ikke bliver opført, skal man håbe på Miljøankenævnet og ikke Energistyrelsen.

Ole Andersen

9.5.2020

Miljøkonsekvensrapport for den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd i høring

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark er nu i offentlig høring. Høringsfristen er den 30. juni 2020.

Offentligheden og berørte myndigheder kan komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd Havvindmøllepark.

På Energistyrelsens hjemmeside, se høring miljøkonsekvensrapport, finder du miljøkonsekvensrapporten.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse dette:

“Vesterhav Syd Havvindmøllepark skal kunne producere op til 170 MW. Parken består af vindmøller samt søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Vindmøllerne skal opstilles inden for et undersøgelsesområde, som ligger ca. 4 til 10 km fra kysten nordvest for Hvide Sande. Området har et samlet areal på 58 km². Der skal opstilles 20 vindmøller med hver en kapacitet på 8,4 MW i den vestligste del af området i en afstand af ca. 9 km fra kysten.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelse til projektet i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Havvindmølleparken skal, i henhold til koncessionsaftalerne mellem Energistyrelsen og Vattenfall af 22. december 2016 og meddelelse om tidsfristforlængelse af 28. juni 2019, være tilsluttet det kollektive elnet senest den 31. december 2023.”

Vattenfall havde planlagt borger-møder, der skulle være afholdt den 13. og 14. juni 2020. Efter at have rådført sig med Sundhedsstyrelsen, har Vattenfall på grund af coronavirus/COVID-19 imidlertid vurderet, at det kan være ulovligt og sundhedsfagligt uforsvarligt at afholde fysiske borgermøder. Vattenfall arbejder derfor på at kunne afholde møderne online

På hjemmesiden for “Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit, se Vesterhav Syd, kan du læse mere om den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd

Ole Andersen

4.3.2020

Ny ordning for dagrenovation pr. 1. november 2020

Læs om den nye ordning på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: Madaffald.

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har den 4.3.2020 skrevet til Ringkøbing-Skjern Kommune om den nye ordning – se brevet her: Brev til RKSK omkring renovation i sommerhusområder.

Ole Andersen

19.2.2020

Lalandia Søndervig – lokalplan godkendt

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har den 18.2.2020 godkendt “plangrundlag for et rekreativt område og sommerhusområde ved Søndervig”, dvs. Lalandia Søndervig. Se punkt på byrådsmødet her: Lalandia Søndervig.

Den 19.2.2020 opsummerer Dagbladet Ringkøbing Skjern historien bag Lalandia Søndervig  således:

Den kommende Lalandia-feriepark i Søndervig har været mange år undervejs. Det var oprindeligt Søndervig-købmand Keld Hansen, som fik idéen til at etablere en feriepark i badebyen for at udvide turistsæsonen i området.

Familien Hansen kontaktede Lalandia, som sidste år blev afsløret som den hemmelige investor bag projektet. Familien ejer 25 procent, mens Parken Sport & Entertainment, ejer 75 procent.

Projektet er en investering på en lille milliard.

Forventningen er, at 250.000 små og store dagsgæster i badeland, wellness og de øvrige centerfaciliteter vil indløse billet hvert eneste år fra åbningen i sommeren 2022.

Antallet af overnatninger i de 440 feriehuse ventes at løbe op i 350.000 om året, mens centrets åbning ventes at genere yderligere 400.000 overnatninger i området.

Lalandia-ferieparken breder sig ud over 60 hektar mellem klit, fjord og golfbane. Ferieparken snupper ni af golfbanens 27 huller.

3.2.2020

Ny hjemmeside – Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit (Sammenslutningen)

Sammenslutningen er en paraplyorganisation for sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit. Sammenslutningen har fået ny hjemmeside, se Hjemmeside Sammenslutningen.

På hjemmesiden kan du hente oplysninger om forhold, som er vigtige for sommerhusejere på Holmsland Klit.

Ole Andersen

28.1.2020

Nyt forslag til placering af de kystnære havvindmøller

Vattenfall har den 28.1.2020 offentliggjort et nyt forslag til placering af de 20 kystnære havvindmøller i havvindmølleparken Vesterhav Syd.

Det nye forslag til placering ser således ud:

https://group.vattenfall.com/dk/contentassets/ccadc6cbc9ef46f583729ec132a117bd/vkf-vhs-gis-ta-0155-b-layoutlvesy054.png

På Vattenfalls hjemmeside ,kan du læse om det nye forslag til placering af de 20 havvindmøller. Vattenfall skriver bl.a.:

“I de nye udkast placeres møllerne i Vesterhav Syd cirka ni kilometer fra kysten, hvilket fordobler afstanden i sammenligning med de møller, der stod nærmest kysten i det oprindelige design”.

“Vattenfall ønsker, såfremt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender det, at installere et radarsystem, som reducerer lysmarkeringerne på møllerne om natten.”

Ny VVM redegørelse

Den ændrede placering af de 20 havvindmøller vil indgå i den VVM rapport, som Vattefall skal udarbejde, og som forventes at komme i 2. kvartal 2020.

VVM rapporten skal så i offentlig høring, hvorefter Energistyrelsen skal tage stilling til endelig godkendelse af projektet.

Ole Andersen

13.1.2020

Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2020 i Grundejerforeningen for Fyrmarken-Sivbjerg er lørdag den 16. maj kl. 9.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.

22.11.2019

Erstatningssager havvindmølleparken Vesterhav Syd

Ansøgere om erstatning i forbindelse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd har fået brev om, at det indbetalte depositum på 4.000 kr. – efter ansøgning – kan tilbagebetales.

I brevet står der bl.a.:

Vedrørende kystnære vindmøller ved Vesterhav Syd og Nord
“Du har anmeldt krav om værditab på din beboelsesejendom i forbindelse med opstilling af kystnære vindmøller ved Vesterhav Syd eller Nord.
Den 17. januar 2019 berosatte Taksationsmyndigheden behandlingen af sagerne om værditab i forbindelse med ovennævnte. Årsagen til dette var, at Energiklagenævnet hjemviste etableringstilladelsen vedrørende Vesterhav Syd til fornyet behandling i Energistyrelsen. Taksationsmyndigheden vurderede, at afgørelsen ville få tilsvarende konsekvens for tilladelsen vedrørende Vesterhav Nord, og samtlige værditabssager blev derfor sat i bero.
Siden da har der pågået et langvarigt forløb vedrørende vurdering af virkningerne på miljøet og etableringstilladelserne, som ikke har involveret Taksationsmyndigheden, men som dog har betydet, at værditabssagerne ikke har kunnet fremmes, da placeringen af vindmøllerne i de to projekter er uafklaret.
Opstiller af vindmøllerne (Vattenfall) har nu oplyst, at layoutet for projekterne ændres. Det betyder, at det oprindelige layout og dermed placeringen af møllerne vil blive i forbindelse med den nye VVM. Den oprindeligt tiltænke placering af møllerne er således opgivet, og det kan på nuværende tidspunkt med sikkerhed fastslås, at møllerne vil blive flyttet, selvom den endelige placering afventer udfaldet af den nye VVM, som forventes færdiggjort i løbet af foråret 2020.
Projektændringen betyder, at grundlaget for at behandle din sag om værditab er bortfaldet, og at Taksationsmyndigheden derfor henlægger sagen, som dermed er afsluttet.
Indbetalt gebyr i forbindelse med din anmeldelse kan tilbagebetales.
Energistyrelsen har oplyst, at der vil blive afholdt et nyt offentligt møde om det ændrede projekt. Der vil herefter være mulighed for på ny at anmelde krav om værditab.”
Ole Andersen

20.11.2019

Medlemsinformation – november 2019 – Sammenslutningen

Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har udsendt denne orientering: Orientering fra Sammenslutningen – nov 2019.

Orienteringen omfatter følgende emner:

 • Større sommerhuse
 • Kystsikring
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Lalandia Søndervig
 • Kloakering
 • Sortering af affald
 • Havvindmøller

Ole Andersen

4.10.2019

Referat af årsmøde i Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Se referat af årsmødet den 31.8.2019 her: Referat årsmøde 310819.

Ole Andersen

 

14.8.2019

Erstatningssager i forbindelse med havvindmølleparken Vesterhav Syd

Ansøgere om erstatning i forbindelse med etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd har i januar måned 2019 fået besked om, at erstatningssagerne indtil videre er sat i bero.

Som du kan se nedenfor, skal der udarbejdes en ny VVM-redegørelse for havvindmølleparken, og den redegørelse kan betyde en ændret placering af møllerne i forhold til den placering, som var en forudsætning for ansøgningerne om erstatning.

En eventuel ændret placering af møllerne vil efter min vurdering indebære, at der, hvis man som sommerhusejer ønsker at fastholde ansøgningen om erstatning, skal indgives en ny ansøgning om erstatning.

Om der eventuelt sker tilbagebetaling af de beløb, klagerne har indbetalt til Energiklagenævnet, vides ikke.

Indtil videre må vi afvente, om den nye VVM-redegørelse betyder en ændret placering af havvindmøllerne.

Ole Andersen

 

14.8.2019

Ny VVM-proces for den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd er igangsat med “Idefase”

Energiklagenævnet ophævede i december 2018 en del af den tilladelse til etablering af havvindmølleparken, som Vattenfall efter planen skal opstille ud for Holmsland Klit.

Det betyder, at der skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse for havvindmølleparken. VVM-redegørelsen udarbejdes af Vattenfall.

En VVM-redegørelse er  en vurdering af, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø.

En VVM-redegørelse består i en beskrivelse og vurdering af direkte og indirekte virkninger på:

 • mennesker, dyreliv og planteliv
 • jordbund, vand, luft, klima og landskab
 • materielle goder og kulturarv

– samt samspillet mellem disse faktorer.

Forarbejdet med den nye VVM-redegørelse er startet med en  “Idefase”.

Inden Vattenfall påbegynder udarbejdelsen af selve VVM-redegørelsen, som danner grundlag for miljøvurderingen, gives borgere, virksomheder, organisationer og andre, der kan blive berørt af projektet, samt berørte myndigheder mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i VVM-redegørelsen. Det kan eksempelvis være særlig viden om lokale miljøforhold eller andet, som er vigtigt for myndighederne at være opmærksomme på i miljøvurderingsprocessen.

Vattenfall har sammen med Orbicon lavet et idéoplæg, som beskriver projektet, processen indtil videre og den nye VVM-redegørelse.

Se Idéoplægget her: ideoplaeg_vhs_2.

Frist for indsendelse af bemærkninger til Idéoplægget er den 16. august 2019.

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit og “Stop Vesterhav Syd” har indsendt høringssvar. Du kan se høringssvarene her:

Sammenslutningen: ideoplaeg-august-2019, klage-2017-01-24.

“Stop Vesterhav Syd”: Brev til Energistyrelsen af 10. august 2019.

Den videre proces

Efter Energistyrelsen har modtaget idéer og forslag til VVM-redegørelsen afgiver Energistyrelsen en udtalelse om, hvad den nye VVM-redegørelse skal indeholde. På baggrund af denne afgrænsningsudtalelse udarbejder Vattenfall den nye VVM-redegørelse for projektet og fremsender den til Energistyrelsen, som vil gennemgå VVM-redegørelsen med henblik på at sikre, at den opfylder miljøvurderingslovens krav.

På baggrund af denne gennemgang, og når Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til afgørelse, vil der blive gennemført en ny offentlig høring, hvor offentligheden og berørte myndigheder får mulighed for at forholde sig til projektets forventede miljøpåvirkninger og den afgørelse, som myndighederne har tænkt sig at træffe. Denne offentlige høring vil vare minimum 8 uger.

Når høringssvar er blevet behandlet, og hvis der ikke er anledning til, at nye undersøgelser eller lignende skal foretages, vil der kunne træffes endelig afgørelse for projektet.

Den nye VVM-redegørelse vil sandsynligvis foreligge i løbet af 2020. Derefter vil der som nævnt blive en 8 ugers høringsperiode, og der derefter skal Energistyrelsen tage stilling til godkendelse af projektet.

Hvis/når Energistyrelsen godkender projektet vil der være ankeadgang, og der vil på ny være mulighed for at søge erstatning.

Ole Andersen

 

24.5.2019

Ingen kystsikring ved Lyngvig Fyr

Jeg har spurgt Kystdirektoratet om dette:

“Kunne jeg få jer til kort at beskrive, hvad status er ,og hvad I har af
planer for kystsikring ved Lyngvig Fyr?

Lige nu sker der store forandringer af klitten ved Lyngvig Fyr, som
meget hurtigt bliver slidt/nedbrudt, ikke alene på grund af påvirkningen
fra havet, men også på grund af mange turister ved fyret, som også
færdes i klitterne.”

Kystdirektoratet har svaret følgende:

“Jeres strækning ligger på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab. På denne strækning finansierer kommuner og staten i fællesskab kystbeskyttelsen.

Selvom der er et stort beløb til rådighed, er det nødvendigt at prioritere. På jeres strækning er den gennemsnitlige kysttilbagerykning ca. 0,3 m/år. Endvidere er klitbredden målt øst-vest over 300 m, hvor 40 m bredde er nok til at forhindre klitgennembrud under storm.

Da hverken kysttilbagerykningen eller højvandssikkerheden er kritisk og i øvrigt heller ikke vil være det mange år ud i fremtiden, er der ingen planer om at udføre kystbeskyttelse ud for jeres strækning.”

Så: Ingen udsigt til kystsikring ved Lyngvig Fyr!

Ole Andersen

1.5.2019

Dagsorden generalforsamling 11. maj 2019 kl. 9.30

Se dagsordenen her: Dagsorden generalforsamling 110519

 

21.3.2019

Spildevandsplan 2019 – 2027, kloakering af sommerhusområder

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har den 19. marts 2019 vedtaget af sende forlag til Spildevandsplan 2019 – 2027 i offentlig høring i 8 uger. Der henvises til dette punkt på byrådsmødet: Punkt 15.

I mødeindstillingen vedr. forslaget til spildevandsplan står der bl.a.:

“Kommunen forventer i planperioden at kloakere ca. 1.864 sommerhuse ud af kommunens ca. 7.650 sommerhuse, der ligger udenfor kloakopland. Sommerhusene kloakeres for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal nedsives på grunden. Kloakeringen forventes at begynde i 2021 og udføres efter følgende plan:

2021-2022   Lodbjerg Hede, ca. 609 sommerhuse
2023            Vedersø Klit, ca. 168 sommerhuse
2023            Halby (1. halvdel), ca. 177 sommerhuse
2024-2026   Søndervig, ca. 821 sommerhuse
2027            Årgab, ca. 89 sommerhuse”

“Kloakeringen ud over planperioden 2019-2027

I 2019 og 2020 udarbejder Ringkøbing-Skjern Forsyning  A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune en samlet plan for kloakeringen af de resterende sommerhuse i kommunen. Der kan i enkelte områder umiddelbart syd for Søndervig eventuelt igangsættes kloakering i planperioden, såfremt der er blandt sommerhusejerne er et udbredt ønske om det, og der vedtages tillæg til spildevandsplanen om det.”

Der er således ikke i første omgang lagt op til en kloakering af Fyrmarken-Sivbjerg!

Som skrevet bliver forslag til spildevandsplan nu sendt i offentlig høring. Det forventes, at kommunen i offentlighedsperioden vil indkalde til borgermøde om spildevandsplanen. Byrådet vil så efter høringsperioden tage endelig stilling til spildevandsplanen.

Ole Andersen

 

5.3.2019

Den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har sendt dette brev til Energistyrelsen: brev til energistyrelsen- marts 2019.

Ole Andersen

 

8.2.2019

Se denne visualisering af de kystnære havvindmøller Vesterhav Syd: https://youtu.be/esjTMdnwiSc.

Ole Andersen

 

13.1.2019

I morgen, den 14. januar 2019, mødes borgmestrene i Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern med Energiministeren. Emnet for mødet er vindmølleparker i Vesterhavet. Ud over de to kystnære havvindmølleparker, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, er der udpeget 3 områder til vindmøller længere ude i Vesterhavet, ca. 20 km ude.

Foreningen Stop Vesterhav Syd har sendt dette brev til borgmestrene og Energiministeren:

Planlagte havvindmølleparker i Vesterhavet

I forbindelse med afgørelsen fra Energiklagenævnet har vi set på mulighederne for at udnytte den opstående situation til noget positivt.

Som der fremgår af bilaget, foreslår vi at samle vindmøllerne i to vindmølleparker i Vesterhavet. Vi er opmærksomme på, at hvis vort forslag gennemføres, skal der formentlig betales en erstatning til Vattenfall.

På plussiden slipper man for ca. 600 erstatningssager fra lodsejerne vedr. Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Man undgår de kystnære møller, som rigtig mange er enige om, er meget uheldig anbragt. Hertil kommer, at den danske stat får mulighed for at indgå aftale om opførelsen af havmøller i de to foreslåede områder, uden statstilskud i lighed med, hvad der ske syd for grænsen, hvilket vil spare staten for nogle mia. kr. i statstilskud over en årrække.

Hvor der er en vilje er der en vej – lad fornuften råde.

Vi håber, at vort forslag vil indgå i overvejelserne om etableringen af vindmøllestrøm i Vesterhavet.

Med venlig hilsen

Foreningen STOP Vesterhav SYD”

Bilag: Planlagte havvindmølleparke i Vesterhavet, 10. jan. 2019.

Mvh.

Ole Andersen

 

21.12.2018

Vesterhav Syd – Energiklagenævnet ophæver en del af tilladelsen til vindmølleparken!

Energiklagenævnet ophæver en del af den tilladelse til etablering af vindmølleparken, som Vattenfall efter planen skal opstille i 2020 ud for Holmsland Klit.

Formanden for Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, Thue Amstrup-Jørgensen, mener, at afgørelsen fra Energiklagenævnet kan udskyde Vesterhav Syd i det uvisse og samtidig åbne mulighed for, at politikerne revurderer deres holdninger.

Se også afgørelsen fra Energiklagenævnet: Afgørelse Energiklagenævnet 201218.

 

30.10.2018

STOP Vesterhav Syd holdt generalforsamling den 13. oktober 2018 – se referat her:

Referat generalforsamling 131018

Ole Andersen

 

22.10.2018

Årsmøde i “Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit”

“Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit” holdt årsmøde den 25. august 2018. Referat af mødet vedlægges nedenfor.

I referatet berøres bl.a. følgende emner:

 • Kystnære havvindmøller
 • Planer om kloakering af Holmsland Klit
 • Kystsikring
 • Trafiksanering i Søndervig
 • Forhøjelse af bebyggelsesprocenten i ikke lokalplanlagte sommerhusområder.

Referat årsmøde Sammenslutningen 250818

Ole Andersen

 

22.10.2018

Undersøgelse af processen i forbindelse med høringssvar vedr. kystnære møller i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune har hos Kammeradvokaten bestilt en undersøgelse af processen i kommunen i forbindelse med afgivning af høringssvar vedr. de kystnære havvindmøller “Vesterhav Syd”.

I den forbindelse har “Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit” indsendt vedlagte dokument til Kammeradvokaten.

kammeradvokaten-22-oktober-2018

Ole Andersen

 

1.10.2018

Afgørelse på klage over etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd

Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg klagede den 13. januar 2017 over Energistyrelsens tilladelse til etablering af havvindemølleparken Vesterhav Syd. Energiklagenævnet har den 28. september 2018 (!) fremsendt afgørelse på klagen. Afgørelsen lyder således:

“Energiklagenævnet kan ikke realitetsbehandle klagen, da klager ikke er klageberettiget. Klagen afvises derfor, og anmodningen om at tillægge klagen opsættende virkning imødekommes således ikke.”

For at være klageberettiget skal man have en “væsentlig og individuel interesse” i etableringen af møllerne. Det mener Energiklagenævnet ikke, at grundejerne på Holmsland Klit har, i det de alle bliver påvirket på nogenlunde samme måde. I embedsmandssprog lyder det således:

“Det store antal berørte personer bevirker således en sådan udtynding af den enkeltes interesse, at den falder under væsentlighedstærsklen sammenholdt med, at opførelsen af havvindemølleparken vil have betydning for en stor, afvekslende og svært identificerbar kreds af beboere i og brugere af området.”

Min oversættelse af det: Jo flere, der bliver berørt af havvindmøllerne, jo mindre betydning har møllerne!

Energiklagenævnet oplyser, at der gælder en særlig klageadgang for foreninger, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser. For disse foreninger er der ikke et krav om, at de skal være væsentligt og individuelt berørt. På den baggrund er Energiklagenævnet ved at behandle en række klager fra nogle foreninger. Så disse klager er endnu ikke afgjort.

Havvindemølleparken Vesterhav Syd skal efter planen producere strøm fra 2020.

Jeg vedlægger afgørelsen fra Energiklagenævnet.

Afgørelse Energiklagenævnet september 2018.

Ole Andersen

 

2.8.2018

Modelbilleder – vindmøller Vesterhav Syd

Sammenslutningen af sommherhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit og “Stop Vesterhav Syd” har fået udarbejdet disse modeller af de kommende kystnære havvindmøller, som har navnet “Vesterhav Syd”:

Badevej-1

Fladsbjergvej-1

Havklitvej-1

Jacob-Bondesvej-1

Lyngvejen-1

Opstrupvej-1

Sivbjerg-Fyrmarken-1

Ole Andersen

 

10.6.2018

RAH-fibernet er p.t. ved at lægge fiber ned i Fyrmarken-Sivbjerg. Nedlægningen forventes afsluttet i uge 26. RAH-fibernet forventer, at der bliver installeret i sommerhusene (i de huse, som allerede har bestilt tilslutning) ca. i uge 36 – måske får nogle huse allerede installeret med start i uge 33.

RAH-fibernet oplyser, at vedlagte betingelser for tilslutning til fibernettet gælder frem til 31. december 2018.

Waoo Fritid 2018 Brochure. WEB

 

9.5.2018

Referat af generalforsamlingen den 14. april 2018 og regnskab for 2017 er nu tilgængelig på hjemmesiden, se: https://fyrmarken-sivbjerg.dk/grundejerforeningen/generalforsamling-og-regnskab/. 

 

16.4.2018

Hjemmeside – opslag i sommerhuset

Grundejerforeningen håber, at den nye hjemmeside vil blive brugt af både ejere og lejere af sommerhuse. For at gøre lejere opmærksom på hjemmesiden er der udarbejdet denne A4-side til opslagstavlen i sommerhusene i Fyrmarken-Sivbjerg: Opslag til opslagstavlen.

Grundejerforeningen forsøger at få uddelt en lamineret udgave af A4-siden til alle sommerhusejere i Fyrmarken-Sivbjerg, men det kan være svært at træffe alle hjemme i sommerhusene. Hvis du endnu ikke har fået den laminerede A-4 side, er du velkommen til at hente den hos:

Jørgen Olesen, Fyrmarken 211, eller

Ole Andersen, Fyrmarken 39.

Grundejerforeningen har gjort udlejere af sommerhuse opmærksom på hjemmesiden og håber, at bureauerne vil gøre lejere opmærksom på hjemmesiden.

Ole Andersen

 

16.4.2018

E-mailadresser – sommerhusejere

Grundejerforeningen for Fyrmarken-Sivbjerg vil meget gerne kunne informere sommerhusejere i Fyrmarken-Sivbjerg hurtigt, når der er nyheder, som har betydning for sommerhusejerne. Den nemmeste, hurtigste og mest effektive måde at gøre det på, er med e-mails. Derfor er Grundejerforeningen i gang med at indsamle sommerhusejernes e-mailadresser.

Hvis du er sommerhusejer i Fyrmarken-Sivbjerg, og Grundejerforeningen ikke har din e-mailadresse, anmodes du om at sende den til:

Jørgen Olesen, jo@jo-consult.net, eller

Ole Andersen, spiren@tdcadsl.dk.

Du anmodes om at oplyse navn, husnummer i Fyrmarken-Sivbjerg og e-mailadresse.

Tak for hjælpen!

Ole Andersen

 

9.4.2018

Kloakering på Holmsland Klit, Vedersø Klit og Lodbjerg Hede

Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder pt. på en revideret Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune. I denne plan skal kloakering af Holmsland Klit, Vedersø Klit og Lodbjerg Hede eventuelt indgå.

I vedlagte notat dateret 13. marts 2018 er der en projektbeskrivelse af evt. kloakering af bl.a. Holmsland Klit, se: Projektbeskrivelse_kloakering på Klitten.

Repræsentanter for Sammenslutningen af sommerhusejere på Holmsland Klit er med i en følgegruppe til projektet.

Som det ser ud lige nu, vil kloakering af Lodbjerg Hede, Vedersø Klit og Søndervig indgå i Spildevandsplanen for 2020 – 2027. Evt. kloakering af Fyrmarken-Sivbjerg ligger således noget ud i fremtiden.

Den enkelte grundejer skal ved kloakering betale tilslutningsafgift til forsyningen – i 2018-tal er beløbet ca. 39.000 kr. Dertil kommer udgifter til arbejdet på egen grund.

Spildevandsplanen skal vedtages/godkendes i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, inden den træder i kraft.

Ole Andersen

 

Link til oplysninger fra informationsmøde med Vattenfall

Den 29. marts 2018 havde Vattenfall indkaldt til informationsmøde om værditabserstatning i forbindelse med det kystnære havvindmøller “Vesterhav Syd”. På dette link kan du se de oplysninger, som blev fremlagt på mødet: Informationsmøde 290318.

Ole Andersen

 

18.3.2018

Invitation til informationsmøde om værditabsbehandling

Vattenfall har indkaldt til møde den 29. marts 2018. Inviteret er alle, som har søgt om værditabserstatning i forbindelse med vindmølleparken Vesterhav Syd. Se vedlagte invitation: Indkaldelse 290318.

 

3.2.2018

Generalforsamling

Grundejerforeningens generalforsamling 2018 finder sted lørdag den 14. april 2018 kl. 09,30 i Fiskeriets Hus.

Tilmelding, som er absolut nødvendig, kan ske til forenings mailadresse: grundejer.fyrmarken@gmail.com

Eller Jan Bøgsted på tlf. 40 19 88 58 eller undertegnede på tlf. 21 44 07 42

Husk at oplyse antal deltagere.

Jørgen Olesen

Formand for Grundejerforeningen

 

30.1.2018

Hjertestarter

Bestyrelsen for Grundejerforeningen har på sit møde i januar måned besluttet at indkøbe en hjertestarter til opstilling indenfor Fyrmarken-Sivbjerg. Det er endnu ikke besluttet, hvor hjertestarteren skal stå.

Indtil hjertestarteren bliver opstillet, henvises til den hjertestarter, som står i udhuset til fyrmesterboligen ved Lyngvig Fyr, se: https://fyrmarken-sivbjerg.dk/gode-raad/hjertestarter/.

 

3.1.2018

Fiberkampagnen er nu afsluttet

Velkommen til den 9. og sidste statusmail for fibernet til Husby, Lodbjerg Hede, Nørre Lyngvig og Klegod. Kampagnerne for fibernet til alle områder lukkede 31. december 2017. Vi vil gerne kunne etablere fiber i jeres lokalområde og dermed være med til at gøre området klar til fremtidens digitale behov – men det kræver, at vi når vores bestillingsmål.

På trods af en flot opbakning, mangler vi stadig bestillinger i nogle områder for at kunne levere fiber til alle, som har bestilt. Da vi gerne vil kunne levere en forbindelse til så mange som muligt, går vi i gang med at undersøge, om vi kan grave fiber ud til alle, der har bestilt. Vi vender tilbage med en afgørelse vedrørende levering til din adresse hurtigst muligt.

Har du spørgsmål om kampagnen eller vores produkter, er du velkommen til kontakte mig.

Du og din familie ønskes et godt og lykkebringende nytår.

Rune Munk Christensen
Salgskonsulent, RAH Fiberbredbånd
rmc@rah-fiber.dk

Læs mere om RAH Fiberbredbånd her: RAH+Statusmail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk