Nyheder

13.1.2020

Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2020 i Grundejerforeningen for Fyrmarken-Sivbjerg er lørdag den 16. maj kl. 9.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.

22.11.2019

Erstatningssager havvindmølleparken Vesterhav Syd

Ansøgere om erstatning i forbindelse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd har fået brev om, at det indbetalte depositum på 4.000 kr. – efter ansøgning – kan tilbagebetales.

I brevet står der bl.a.:

Vedrørende kystnære vindmøller ved Vesterhav Syd og Nord
“Du har anmeldt krav om værditab på din beboelsesejendom i forbindelse med opstilling af kystnære vindmøller ved Vesterhav Syd eller Nord.
Den 17. januar 2019 berosatte Taksationsmyndigheden behandlingen af sagerne om værditab i forbindelse med ovennævnte. Årsagen til dette var, at Energiklagenævnet hjemviste etableringstilladelsen vedrørende Vesterhav Syd til fornyet behandling i Energistyrelsen. Taksationsmyndigheden vurderede, at afgørelsen ville få tilsvarende konsekvens for tilladelsen vedrørende Vesterhav Nord, og samtlige værditabssager blev derfor sat i bero.
Siden da har der pågået et langvarigt forløb vedrørende vurdering af virkningerne på miljøet og etableringstilladelserne, som ikke har involveret Taksationsmyndigheden, men som dog har betydet, at værditabssagerne ikke har kunnet fremmes, da placeringen af vindmøllerne i de to projekter er uafklaret.
Opstiller af vindmøllerne (Vattenfall) har nu oplyst, at layoutet for projekterne ændres. Det betyder, at det oprindelige layout og dermed placeringen af møllerne vil blive i forbindelse med den nye VVM. Den oprindeligt tiltænke placering af møllerne er således opgivet, og det kan på nuværende tidspunkt med sikkerhed fastslås, at møllerne vil blive flyttet, selvom den endelige placering afventer udfaldet af den nye VVM, som forventes færdiggjort i løbet af foråret 2020.
Projektændringen betyder, at grundlaget for at behandle din sag om værditab er bortfaldet, og at Taksationsmyndigheden derfor henlægger sagen, som dermed er afsluttet.
Indbetalt gebyr i forbindelse med din anmeldelse kan tilbagebetales.
Energistyrelsen har oplyst, at der vil blive afholdt et nyt offentligt møde om det ændrede projekt. Der vil herefter være mulighed for på ny at anmelde krav om værditab.”
Ole Andersen

20.11.2019

Medlemsinformation – november 2019 – Sammenslutningen

Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har udsendt denne orientering: Orientering fra Sammenslutningen – nov 2019.

Orienteringen omfatter følgende emner:

 • Større sommerhuse
 • Kystsikring
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Lalandia Søndervig
 • Kloakering
 • Sortering af affald
 • Havvindmøller

Ole Andersen

4.10.2019

Referat af årsmøde i Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Se referat af årsmødet den 31.8.2019 her: Referat årsmøde 310819.

Ole Andersen

 

14.8.2019

Erstatningssager i forbindelse med havvindmølleparken Vesterhav Syd

Ansøgere om erstatning i forbindelse med etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd har i januar måned 2019 fået besked om, at erstatningssagerne indtil videre er sat i bero.

Som du kan se nedenfor, skal der udarbejdes en ny VVM-redegørelse for havvindmølleparken, og den redegørelse kan betyde en ændret placering af møllerne i forhold til den placering, som var en forudsætning for ansøgningerne om erstatning.

En eventuel ændret placering af møllerne vil efter min vurdering indebære, at der, hvis man som sommerhusejer ønsker at fastholde ansøgningen om erstatning, skal indgives en ny ansøgning om erstatning.

Om der eventuelt sker tilbagebetaling af de beløb, klagerne har indbetalt til Energiklagenævnet, vides ikke.

Indtil videre må vi afvente, om den nye VVM-redegørelse betyder en ændret placering af havvindmøllerne.

Ole Andersen

 

14.8.2019

Ny VVM-proces for den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd er igangsat med “Idefase”

Energiklagenævnet ophævede i december 2018 en del af den tilladelse til etablering af havvindmølleparken, som Vattenfall efter planen skal opstille ud for Holmsland Klit.

Det betyder, at der skal udarbejdes en ny VVM-redegørelse for havvindmølleparken. VVM-redegørelsen udarbejdes af Vattenfall.

En VVM-redegørelse er  en vurdering af, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø.

En VVM-redegørelse består i en beskrivelse og vurdering af direkte og indirekte virkninger på:

 • mennesker, dyreliv og planteliv
 • jordbund, vand, luft, klima og landskab
 • materielle goder og kulturarv

– samt samspillet mellem disse faktorer.

Forarbejdet med den nye VVM-redegørelse er startet med en  “Idefase”.

Inden Vattenfall påbegynder udarbejdelsen af selve VVM-redegørelsen, som danner grundlag for miljøvurderingen, gives borgere, virksomheder, organisationer og andre, der kan blive berørt af projektet, samt berørte myndigheder mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i VVM-redegørelsen. Det kan eksempelvis være særlig viden om lokale miljøforhold eller andet, som er vigtigt for myndighederne at være opmærksomme på i miljøvurderingsprocessen.

Vattenfall har sammen med Orbicon lavet et idéoplæg, som beskriver projektet, processen indtil videre og den nye VVM-redegørelse.

Se Idéoplægget her: ideoplaeg_vhs_2.

Frist for indsendelse af bemærkninger til Idéoplægget er den 16. august 2019.

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit og “Stop Vesterhav Syd” har indsendt høringssvar. Du kan se høringssvarene her:

Sammenslutningen: ideoplaeg-august-2019, klage-2017-01-24.

“Stop Vesterhav Syd”: Brev til Energistyrelsen af 10. august 2019.

Den videre proces

Efter Energistyrelsen har modtaget idéer og forslag til VVM-redegørelsen afgiver Energistyrelsen en udtalelse om, hvad den nye VVM-redegørelse skal indeholde. På baggrund af denne afgrænsningsudtalelse udarbejder Vattenfall den nye VVM-redegørelse for projektet og fremsender den til Energistyrelsen, som vil gennemgå VVM-redegørelsen med henblik på at sikre, at den opfylder miljøvurderingslovens krav.

På baggrund af denne gennemgang, og når Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til afgørelse, vil der blive gennemført en ny offentlig høring, hvor offentligheden og berørte myndigheder får mulighed for at forholde sig til projektets forventede miljøpåvirkninger og den afgørelse, som myndighederne har tænkt sig at træffe. Denne offentlige høring vil vare minimum 8 uger.

Når høringssvar er blevet behandlet, og hvis der ikke er anledning til, at nye undersøgelser eller lignende skal foretages, vil der kunne træffes endelig afgørelse for projektet.

Den nye VVM-redegørelse vil sandsynligvis foreligge i løbet af 2020. Derefter vil der som nævnt blive en 8 ugers høringsperiode, og der derefter skal Energistyrelsen tage stilling til godkendelse af projektet.

Hvis/når Energistyrelsen godkender projektet vil der være ankeadgang, og der vil på ny være mulighed for at søge erstatning.

Ole Andersen

 

24.5.2019

Ingen kystsikring ved Lyngvig Fyr

Jeg har spurgt Kystdirektoratet om dette:

“Kunne jeg få jer til kort at beskrive, hvad status er ,og hvad I har af
planer for kystsikring ved Lyngvig Fyr?

Lige nu sker der store forandringer af klitten ved Lyngvig Fyr, som
meget hurtigt bliver slidt/nedbrudt, ikke alene på grund af påvirkningen
fra havet, men også på grund af mange turister ved fyret, som også
færdes i klitterne.”

Kystdirektoratet har svaret følgende:

“Jeres strækning ligger på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab. På denne strækning finansierer kommuner og staten i fællesskab kystbeskyttelsen.

Selvom der er et stort beløb til rådighed, er det nødvendigt at prioritere. På jeres strækning er den gennemsnitlige kysttilbagerykning ca. 0,3 m/år. Endvidere er klitbredden målt øst-vest over 300 m, hvor 40 m bredde er nok til at forhindre klitgennembrud under storm.

Da hverken kysttilbagerykningen eller højvandssikkerheden er kritisk og i øvrigt heller ikke vil være det mange år ud i fremtiden, er der ingen planer om at udføre kystbeskyttelse ud for jeres strækning.”

Så: Ingen udsigt til kystsikring ved Lyngvig Fyr!

Ole Andersen

1.5.2019

Dagsorden generalforsamling 11. maj 2019 kl. 9.30

Se dagsordenen her: Dagsorden generalforsamling 110519

 

21.3.2019

Spildevandsplan 2019 – 2027, kloakering af sommerhusområder

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har den 19. marts 2019 vedtaget af sende forlag til Spildevandsplan 2019 – 2027 i offentlig høring i 8 uger. Der henvises til dette punkt på byrådsmødet: Punkt 15.

I mødeindstillingen vedr. forslaget til spildevandsplan står der bl.a.:

“Kommunen forventer i planperioden at kloakere ca. 1.864 sommerhuse ud af kommunens ca. 7.650 sommerhuse, der ligger udenfor kloakopland. Sommerhusene kloakeres for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal nedsives på grunden. Kloakeringen forventes at begynde i 2021 og udføres efter følgende plan:

2021-2022   Lodbjerg Hede, ca. 609 sommerhuse
2023            Vedersø Klit, ca. 168 sommerhuse
2023            Halby (1. halvdel), ca. 177 sommerhuse
2024-2026   Søndervig, ca. 821 sommerhuse
2027            Årgab, ca. 89 sommerhuse”

“Kloakeringen ud over planperioden 2019-2027

I 2019 og 2020 udarbejder Ringkøbing-Skjern Forsyning  A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune en samlet plan for kloakeringen af de resterende sommerhuse i kommunen. Der kan i enkelte områder umiddelbart syd for Søndervig eventuelt igangsættes kloakering i planperioden, såfremt der er blandt sommerhusejerne er et udbredt ønske om det, og der vedtages tillæg til spildevandsplanen om det.”

Der er således ikke i første omgang lagt op til en kloakering af Fyrmarken-Sivbjerg!

Som skrevet bliver forslag til spildevandsplan nu sendt i offentlig høring. Det forventes, at kommunen i offentlighedsperioden vil indkalde til borgermøde om spildevandsplanen. Byrådet vil så efter høringsperioden tage endelig stilling til spildevandsplanen.

Ole Andersen

 

5.3.2019

Den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har sendt dette brev til Energistyrelsen: brev til energistyrelsen- marts 2019.

Ole Andersen

 

8.2.2019

Se denne visualisering af de kystnære havvindmøller Vesterhav Syd: https://youtu.be/esjTMdnwiSc.

Ole Andersen

 

13.1.2019

I morgen, den 14. januar 2019, mødes borgmestrene i Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern med Energiministeren. Emnet for mødet er vindmølleparker i Vesterhavet. Ud over de to kystnære havvindmølleparker, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, er der udpeget 3 områder til vindmøller længere ude i Vesterhavet, ca. 20 km ude.

Foreningen Stop Vesterhav Syd har sendt dette brev til borgmestrene og Energiministeren:

Planlagte havvindmølleparker i Vesterhavet

I forbindelse med afgørelsen fra Energiklagenævnet har vi set på mulighederne for at udnytte den opstående situation til noget positivt.

Som der fremgår af bilaget, foreslår vi at samle vindmøllerne i to vindmølleparker i Vesterhavet. Vi er opmærksomme på, at hvis vort forslag gennemføres, skal der formentlig betales en erstatning til Vattenfall.

På plussiden slipper man for ca. 600 erstatningssager fra lodsejerne vedr. Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Man undgår de kystnære møller, som rigtig mange er enige om, er meget uheldig anbragt. Hertil kommer, at den danske stat får mulighed for at indgå aftale om opførelsen af havmøller i de to foreslåede områder, uden statstilskud i lighed med, hvad der ske syd for grænsen, hvilket vil spare staten for nogle mia. kr. i statstilskud over en årrække.

Hvor der er en vilje er der en vej – lad fornuften råde.

Vi håber, at vort forslag vil indgå i overvejelserne om etableringen af vindmøllestrøm i Vesterhavet.

Med venlig hilsen

Foreningen STOP Vesterhav SYD”

Bilag: Planlagte havvindmølleparke i Vesterhavet, 10. jan. 2019.

Mvh.

Ole Andersen

 

21.12.2018

Vesterhav Syd – Energiklagenævnet ophæver en del af tilladelsen til vindmølleparken!

Energiklagenævnet ophæver en del af den tilladelse til etablering af vindmølleparken, som Vattenfall efter planen skal opstille i 2020 ud for Holmsland Klit.

Formanden for Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, Thue Amstrup-Jørgensen, mener, at afgørelsen fra Energiklagenævnet kan udskyde Vesterhav Syd i det uvisse og samtidig åbne mulighed for, at politikerne revurderer deres holdninger.

Se også afgørelsen fra Energiklagenævnet: Afgørelse Energiklagenævnet 201218.

 

30.10.2018

STOP Vesterhav Syd holdt generalforsamling den 13. oktober 2018 – se referat her:

Referat generalforsamling 131018

Ole Andersen

 

22.10.2018

Årsmøde i “Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit”

“Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit” holdt årsmøde den 25. august 2018. Referat af mødet vedlægges nedenfor.

I referatet berøres bl.a. følgende emner:

 • Kystnære havvindmøller
 • Planer om kloakering af Holmsland Klit
 • Kystsikring
 • Trafiksanering i Søndervig
 • Forhøjelse af bebyggelsesprocenten i ikke lokalplanlagte sommerhusområder.

Referat årsmøde Sammenslutningen 250818

Ole Andersen

 

22.10.2018

Undersøgelse af processen i forbindelse med høringssvar vedr. kystnære møller i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune har hos Kammeradvokaten bestilt en undersøgelse af processen i kommunen i forbindelse med afgivning af høringssvar vedr. de kystnære havvindmøller “Vesterhav Syd”.

I den forbindelse har “Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit” indsendt vedlagte dokument til Kammeradvokaten.

kammeradvokaten-22-oktober-2018

Ole Andersen

 

1.10.2018

Afgørelse på klage over etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd

Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg klagede den 13. januar 2017 over Energistyrelsens tilladelse til etablering af havvindemølleparken Vesterhav Syd. Energiklagenævnet har den 28. september 2018 (!) fremsendt afgørelse på klagen. Afgørelsen lyder således:

“Energiklagenævnet kan ikke realitetsbehandle klagen, da klager ikke er klageberettiget. Klagen afvises derfor, og anmodningen om at tillægge klagen opsættende virkning imødekommes således ikke.”

For at være klageberettiget skal man have en “væsentlig og individuel interesse” i etableringen af møllerne. Det mener Energiklagenævnet ikke, at grundejerne på Holmsland Klit har, i det de alle bliver påvirket på nogenlunde samme måde. I embedsmandssprog lyder det således:

“Det store antal berørte personer bevirker således en sådan udtynding af den enkeltes interesse, at den falder under væsentlighedstærsklen sammenholdt med, at opførelsen af havvindemølleparken vil have betydning for en stor, afvekslende og svært identificerbar kreds af beboere i og brugere af området.”

Min oversættelse af det: Jo flere, der bliver berørt af havvindmøllerne, jo mindre betydning har møllerne!

Energiklagenævnet oplyser, at der gælder en særlig klageadgang for foreninger, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser. For disse foreninger er der ikke et krav om, at de skal være væsentligt og individuelt berørt. På den baggrund er Energiklagenævnet ved at behandle en række klager fra nogle foreninger. Så disse klager er endnu ikke afgjort.

Havvindemølleparken Vesterhav Syd skal efter planen producere strøm fra 2020.

Jeg vedlægger afgørelsen fra Energiklagenævnet.

Afgørelse Energiklagenævnet september 2018.

Ole Andersen

 

2.8.2018

Modelbilleder – vindmøller Vesterhav Syd

Sammenslutningen af sommherhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit og “Stop Vesterhav Syd” har fået udarbejdet disse modeller af de kommende kystnære havvindmøller, som har navnet “Vesterhav Syd”:

Badevej-1

Fladsbjergvej-1

Havklitvej-1

Jacob-Bondesvej-1

Lyngvejen-1

Opstrupvej-1

Sivbjerg-Fyrmarken-1

Ole Andersen

 

10.6.2018

RAH-fibernet er p.t. ved at lægge fiber ned i Fyrmarken-Sivbjerg. Nedlægningen forventes afsluttet i uge 26. RAH-fibernet forventer, at der bliver installeret i sommerhusene (i de huse, som allerede har bestilt tilslutning) ca. i uge 36 – måske får nogle huse allerede installeret med start i uge 33.

RAH-fibernet oplyser, at vedlagte betingelser for tilslutning til fibernettet gælder frem til 31. december 2018.

Waoo Fritid 2018 Brochure. WEB

 

9.5.2018

Referat af generalforsamlingen den 14. april 2018 og regnskab for 2017 er nu tilgængelig på hjemmesiden, se: https://fyrmarken-sivbjerg.dk/grundejerforeningen/generalforsamling-og-regnskab/. 

 

16.4.2018

Hjemmeside – opslag i sommerhuset

Grundejerforeningen håber, at den nye hjemmeside vil blive brugt af både ejere og lejere af sommerhuse. For at gøre lejere opmærksom på hjemmesiden er der udarbejdet denne A4-side til opslagstavlen i sommerhusene i Fyrmarken-Sivbjerg: Opslag til opslagstavlen.

Grundejerforeningen forsøger at få uddelt en lamineret udgave af A4-siden til alle sommerhusejere i Fyrmarken-Sivbjerg, men det kan være svært at træffe alle hjemme i sommerhusene. Hvis du endnu ikke har fået den laminerede A-4 side, er du velkommen til at hente den hos:

Jørgen Olesen, Fyrmarken 211, eller

Ole Andersen, Fyrmarken 39.

Grundejerforeningen har gjort udlejere af sommerhuse opmærksom på hjemmesiden og håber, at bureauerne vil gøre lejere opmærksom på hjemmesiden.

Ole Andersen

 

16.4.2018

E-mailadresser – sommerhusejere

Grundejerforeningen for Fyrmarken-Sivbjerg vil meget gerne kunne informere sommerhusejere i Fyrmarken-Sivbjerg hurtigt, når der er nyheder, som har betydning for sommerhusejerne. Den nemmeste, hurtigste og mest effektive måde at gøre det på, er med e-mails. Derfor er Grundejerforeningen i gang med at indsamle sommerhusejernes e-mailadresser.

Hvis du er sommerhusejer i Fyrmarken-Sivbjerg, og Grundejerforeningen ikke har din e-mailadresse, anmodes du om at sende den til:

Jørgen Olesen, jo@jo-consult.net, eller

Ole Andersen, spiren@tdcadsl.dk.

Du anmodes om at oplyse navn, husnummer i Fyrmarken-Sivbjerg og e-mailadresse.

Tak for hjælpen!

Ole Andersen

 

9.4.2018

Kloakering på Holmsland Klit, Vedersø Klit og Lodbjerg Hede

Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder pt. på en revideret Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune. I denne plan skal kloakering af Holmsland Klit, Vedersø Klit og Lodbjerg Hede eventuelt indgå.

I vedlagte notat dateret 13. marts 2018 er der en projektbeskrivelse af evt. kloakering af bl.a. Holmsland Klit, se: Projektbeskrivelse_kloakering på Klitten.

Repræsentanter for Sammenslutningen af sommerhusejere på Holmsland Klit er med i en følgegruppe til projektet.

Som det ser ud lige nu, vil kloakering af Lodbjerg Hede, Vedersø Klit og Søndervig indgå i Spildevandsplanen for 2020 – 2027. Evt. kloakering af Fyrmarken-Sivbjerg ligger således noget ud i fremtiden.

Den enkelte grundejer skal ved kloakering betale tilslutningsafgift til forsyningen – i 2018-tal er beløbet ca. 39.000 kr. Dertil kommer udgifter til arbejdet på egen grund.

Spildevandsplanen skal vedtages/godkendes i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, inden den træder i kraft.

Ole Andersen

 

Link til oplysninger fra informationsmøde med Vattenfall

Den 29. marts 2018 havde Vattenfall indkaldt til informationsmøde om værditabserstatning i forbindelse med det kystnære havvindmøller “Vesterhav Syd”. På dette link kan du se de oplysninger, som blev fremlagt på mødet: Informationsmøde 290318.

Ole Andersen

 

18.3.2018

Invitation til informationsmøde om værditabsbehandling

Vattenfall har indkaldt til møde den 29. marts 2018. Inviteret er alle, som har søgt om værditabserstatning i forbindelse med vindmølleparken Vesterhav Syd. Se vedlagte invitation: Indkaldelse 290318.

 

3.2.2018

Generalforsamling

Grundejerforeningens generalforsamling 2018 finder sted lørdag den 14. april 2018 kl. 09,30 i Fiskeriets Hus.

Tilmelding, som er absolut nødvendig, kan ske til forenings mailadresse: grundejer.fyrmarken@gmail.com

Eller Jan Bøgsted på tlf. 40 19 88 58 eller undertegnede på tlf. 21 44 07 42

Husk at oplyse antal deltagere.

Jørgen Olesen

Formand for Grundejerforeningen

 

30.1.2018

Hjertestarter

Bestyrelsen for Grundejerforeningen har på sit møde i januar måned besluttet at indkøbe en hjertestarter til opstilling indenfor Fyrmarken-Sivbjerg. Det er endnu ikke besluttet, hvor hjertestarteren skal stå.

Indtil hjertestarteren bliver opstillet, henvises til den hjertestarter, som står i udhuset til fyrmesterboligen ved Lyngvig Fyr, se: https://fyrmarken-sivbjerg.dk/gode-raad/hjertestarter/.

 

3.1.2018

Fiberkampagnen er nu afsluttet

Velkommen til den 9. og sidste statusmail for fibernet til Husby, Lodbjerg Hede, Nørre Lyngvig og Klegod. Kampagnerne for fibernet til alle områder lukkede 31. december 2017. Vi vil gerne kunne etablere fiber i jeres lokalområde og dermed være med til at gøre området klar til fremtidens digitale behov – men det kræver, at vi når vores bestillingsmål.

På trods af en flot opbakning, mangler vi stadig bestillinger i nogle områder for at kunne levere fiber til alle, som har bestilt. Da vi gerne vil kunne levere en forbindelse til så mange som muligt, går vi i gang med at undersøge, om vi kan grave fiber ud til alle, der har bestilt. Vi vender tilbage med en afgørelse vedrørende levering til din adresse hurtigst muligt.

Har du spørgsmål om kampagnen eller vores produkter, er du velkommen til kontakte mig.

Du og din familie ønskes et godt og lykkebringende nytår.

Rune Munk Christensen
Salgskonsulent, RAH Fiberbredbånd
rmc@rah-fiber.dk

Læs mere om RAH Fiberbredbånd her: RAH+Statusmail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

www.fyrmarken-sivbjerg.dk