Dræningslag

Dræningslag Sivbjerg Mose

Dræningslaug Sivbjerg Mose er et resultat af kendelse afsagt i “Landvæsensnævnet for Ulfborg-Hind m.fl. Herreder” den 28. november 1972 i sag nr. 600.

Af kendelsen fremgår af pkt. F:

“Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse af hovedledningsstrækningen øst for amtsvejen, der erstatter en del af kommunevandløb nr. 25, påhviler Holmsland Kommune.Det henstilles at kommunen efter arbejdets afslutning søger regulativ for vandløbet rettet i overensstemmelse med de tilvejebragte forhold.’

Vedligeholdelse af de øvrige ved projektet etablerede drænledninger påhviler de til enhver tid  værende  ejere af de interesserede arealer med lige store beløb pr. parcel, der ligger helt eller delvis indenfor interesseområdet.”

Beløbet indbetales til den grundejerforening, som skal administrere den fremtidige vedligeholdelse af veje og drænledninger i området, og skal anvendes til dækning af vedligeholdelsesudgifter for dræningsanlægget.”

Regnskab 2021

Regnskab for Sivbjerg Moses Dræningslag for 2021 blev fremlagt og godkendt på generalforsamling den 4.6.2022 – se regnskabet her: Regnskab 2021 Sivbjerg Moses Dræningslaug

2021

Kontingent – Sivbjerg Moses Dræningslag

Kontingentet er fra 2021 300 kr.

Fyrmarkens Afvandingsanlæg

Fyrmarkens Afvandingsanlæg er et resultat af kendelse afsagt i “Landvæsensnævnet for Ulfborg-Hind m.fl. Herreder” den 28. november 1972 i sag nr. 600.

Af kendelsen fremgår af pkt. F:

“Den fremtidige vedligeholdelse af hovedledningsstrækningen øst for amtsvejen, der er en del af kommunevandløb nr. 26 påhviler Holmsland Kommune. Det henstilles at kommunen efter arbejdets afslutning søger regulativ for vandløbet rettet i overensstemmelse med de tilvejebragte forhold.

Vedligeholdelse af de øvrige ved projektet etablerede ledningsnet og brønde påhviler de til enhver tid værende ejere af de interesserede arealer med lige store beløb pr. m2 af det interesserede areal.

Interesseområdet er indkredset med grøn linie på et til denne kendelse hæftet matrikelrids.

De interesserede parceller skal indgå i en grundejerforening, som skal administrere den fremtidige vedligeholdelse af ledningsnet og brønde.”

Regnskab 2021

Regnskab for Fyrmarkens Afvandingsanlæg for 2021 blev fremlagt og godkendt på generalforsamling den 4.6.2022 – se regnskabet her: Regnskab 2021 Fyrmarkens Afvandingsanlæg.

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk