Dræningslag

Sivbjerg Moses Dræningslag

Følgende fremgår af tinglysning på ejendom i Sivbjerg:

“Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse af hovedledningsstrækningen øst for amtsvejen, der erstatter en del af kommunevandløb nr. 25, påhviler Holmsland Kommune.Det henstilles at kommunen efter arbejdets afslutning søger regulativ for vandløbet rettet i overensstemmelse med de tilvejebragte forhold.’

Vedligeholdelse af de øvrige ved projektet etablerede drænledninger påhviler de til enhver tid  værende  ejere af de interesserede arealer med lige store beløb pr. parcel, der ligger helt eller delvis indenfor interesseområdet.”

Beløbet indbetales til den grundejerforening, som skal administrere den fremtidige vedligeholdelse af veje og drænledninger i området, og skal anvendes til dækning af vedligeholdelsesudgifter for dræningsanlægget.”

Regnskab 2021

Regnskab for Sivbjerg Moses Dræningslag for 2021 blev fremlagt og godkendt på generalforsamling den 4.6.2022 – se regnskabet her: Regnskab 2021 Sivbjerg Moses Dræningslaug

2021

Kontingent – Sivbjerg Moses Dræningslag

Kontingentet er fra 2021 300 kr.

Fyrmarkens Afvandingsanlæg

Regnskab 2021

Regnskab for Fyrmarkens Afvandingsanlæg for 2021 blev fremlagt og godkendt på generalforsamling den 4.6.2022 – se regnskabet her: Regnskab 2021 Fyrmarkens Afvandingsanlæg.

 

spiren@tdcadsl.dk

www.fyrmarken-sivbjerg.dk