Dræningslag

Dræningslag Sivbjerg

Følgende fremgår af tinglysning på ejendom i Sivbjerg:

“Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse af hovedledningsstrækningen øst for amtsvejen, der erstatter en del af kommunevandløb nr. 25, påhviler Holmsland Kommune.Det henstilles at kommunen efter arbejdets afslutning søger regulativ for vandløbet rettet i overensstemmelse med de tilvejebragte forhold.’

Vedligeholdelse af de øvrige ved projektet etablerede drænledninger påhviler de til enhver tid  værende  ejere af de interesserede arealer med lige store beløb pr. parcel, der ligger helt eller delvis indenfor interesseområdet.”

Beløbet indbetales til den grundejerforening, som skal administrere den fremtidige vedligholdelse af veje og drænledninger i området, og skal anvendes til dækning af vedligeholdelsesudgifter for dræningsanlægget.”

2021

Kontingent – dræningslag for Sivbjerg

Kontingentet er fra 2021 300 kr.

 

spiren@tdcadsl.dk

www.fyrmarken-sivbjerg.dk