Dræningslaug

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling samt stiftende generalforsamling i forening for dræningslaug

Ekstraordinær generalforsamling

På generalforsamlingen 1.6.2024 i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg blev følgende vedtægtsændring vedtaget:

Som ny §11 indsættes følgende:

Dræningslaug

Pr. 1.1.2025 oprettes foreningen Fyrmarkens Afvandingsanlæg og Dræningslaug Sivbjerg Mose som én selvstændig forening med egne vedtægter, generalforsamling og bestyrelse.

Da mindre end halvdelen af grundejerforeningens medlemmer var til stede, skal vedtægtsændringen forelægges/vedtages på en ekstraordinær generalforsamling for at være endelig godkendt.

Derfor indkalder bestyrelsen for grundejerforeningen til ekstraordinær generalforsamling

lørdag den 19. oktober 2024 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande.

Stiftende generalforsamling

Under forudsætning af, at vedtægtsændringen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling indkaldes samtidig til stiftende generalforsamling i “Foreningen for Fyrmarkens Afvandingsanlæg og Dræningslaug Sivbjerg Mose”

lørdag den 19. oktober 2024 kl. 10.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande

– altså samme dag og sted som den ekstraordinære generalforsamling i grundejerforeningen.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og den stiftende generalforsamling vil blive tilgængelig på grundejerforeningens hjemmeside ultimo august 2024 og vil også blive udsendt som nyhedsbrev.

Til den stiftende generalforsamling har medlemmer af de to dræningslaug adgang. Se her, hvem der er medlem af de to dræningslaug: Dræningslaug.

14.3.2023

Dræningslag Sivbjerg Mose og Fyrmarkens Afvandingsanlæg

På baggrund af kendelser i Landvæsensnævnet for Ulfborg-Lind m.fl. Herreder henholdsvis den 16. juni 1972 og den 28. november 1972 står Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg for at administrere vedligeholdelsen af dræn tilhørende de to dræningslaug. Det er meget positivt, at vores område er drænet. I mange andre sommerhusområder langs Vesterhavet har man problemer med overfladevand, der ødelægger veje og huse.

Se kendelserne her: Kendelse Sivbjerg Mose, Kendelse Fyrmarken.

Grundejerforeningen er ansvarlig for opkrævning af kontingent til de to dræningslaug. Kontingentet er siden 2012 blevet afkrævet af Ringkøbing-Skjern Kommune via ejendomsskattebilletten.

Stiftelse af selvstændige foreninger for Dræningslaug Sivbjerg Mose og Fyrmarkens Afvandingsanlæg

Som det fremgår af kortene for de to dræningslaug dækker dræningslaugene områder på tværs af Holmsland Klitvej. Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg dækker kun Sivbjerg og Fyrmarken, altså et område vest for Holmsland Klitvej. Det betyder, at nogle medlemmer af de to dræningslaug med adresse på Holmsland Klitvej og Anker Eskildsens Vej ikke er medlem af grundejerforeningen.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg ønsker derfor, at de to dræningslaug fra 1. januar 2024 skal være to selvstændige foreninger, således af alle medlemmer af de to dræningslaug har adgang til en årlig generalforsamling/valg af bestyrelse og dermed har indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet om dræningslauget.

I den forbindelse har bestyrelsen i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune gennemgået de ejendomme, som p.t. er medlem af de to dræningslaug. Gennemgangen er sket på baggrund af de kort, som er en del af ovennævnte kendelser fra Landvæsensnævnet i 1972.

Gennemgangen har givet følgende resultat:

  • 9 ejendomme, som i dag er medlem af Dræningslaug Sivbjerg Mose, ligger udenfor grænsen for dræningslauget og skal derfor ikke være medlem.
  • 2 ejendomme, som i dag ikke er medlem af Dræningslaug Sivbjerg Mose, ligger indenfor grænsen og skal derfor fremover være medlem af dræningslauget.
  • 1 ejendom, som i dag er medlem af Dræningslaug Sivbjerg Mose, skal skifte til Fyrmarkens Afvandingsanlæg.
  • 3 ejendomme, som i dag ikke er medlem af Fyrmarkens Afvandingsanlæg, ligger indenfor grænsen og skal derfor være medlem af dræningslauget.

De berørte ejere af ejendommene vil indenfor den nærmeste tid få brev om ændringerne.

Efter disse justeringer er der 82 medlemmer af Dræningslaug Sivbjerg Mose og 127 medlemmer af Fyrmarkens Afvandingsanlæg.

Dræningslaug Sivbjerg Mose

Se kort over Dræningslaug Sivbjerg Mose her: Dræningslaug Sivbjerg Mose – drænkort.

Se liste over medlemmer pr. 1.1.2024: Dræningslauget Sivbjerg Mose medlemmer 1.1.2024

Regnskab 2021

Regnskab for Sivbjerg Moses Dræningslag for 2021 blev fremlagt og godkendt på generalforsamling den 4.6.2022 – se regnskabet her: Regnskab 2021 Sivbjerg Moses Dræningslaug

Kontingent – Sivbjerg Moses Dræningslag

Kontingentet er fra 2021 300 kr. pr. år.

Kontingent 2023

I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg den 27.8.2022 blev følgende godkendt:

a. Grundejerforeningen FyrmarkenSivbjerg og Fyrmarkens Afvandingsanlæg låner ca. 250.000 kr. til Dræningslaug Sivbjerg Mose.

b. Dræningslaug Sivbjerg Mose tilbagebetaler lånet i 2023 med ekstraordinært bidrag på 3.000 kr. pr. medlem, fordelt over to indbetalinger (opkræves sammen med ejendomsskatter af RingkøbingSkjern Kommune).

Historik

Dræningslaug Sivbjerg Mose er som nævnt ovenfor et resultat af kendelse afsagt i “Landvæsensnævnet for Ulfborg-Hind m.fl. Herreder” den 16. juni 1972 i sag nr. 596 – se kendelse overfor.

Af kendelsen fremgår af pkt. F:

“Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse af hovedledningsstrækningen øst for amtsvejen, der erstatter en del af kommunevandløb nr. 25, påhviler Holmsland Kommune.Det henstilles at kommunen efter arbejdets afslutning søger regulativ for vandløbet rettet i overensstemmelse med de tilvejebragte forhold.’

Vedligeholdelse af de øvrige ved projektet etablerede drænledninger påhviler de til enhver tid  værende  ejere af de interesserede arealer med lige store beløb pr. parcel, der ligger helt eller delvis indenfor interesseområdet.”

Beløbet indbetales til den grundejerforening, som skal administrere den fremtidige vedligeholdelse af veje og drænledninger i området, og skal anvendes til dækning af vedligeholdelsesudgifter for dræningsanlægget.”

Fyrmarkens Afvandingsanlæg

Se kort over Fyrmarkens Afvandingsanlæg her: Fyrmarkens Afvandingsanlæg drænkort.

Se liste over medlemmer pr. 1.1.2024: Fyrmarkens Afvandingsanlæg medlemsliste 1.1.24 (120624)

Se betalingsliste: Fyrmarkens afvandingsanlæg betalingsliste 1.1.2024 (9404)

Fyrmarkens Afvandingsanlæg er som nævnt ovenfor et resultat af kendelse afsagt i “Landvæsensnævnet for Ulfborg-Hind m.fl. Herreder” den 28. november 1972 i sag nr. 600.

Af kendelsen fremgår af pkt. F:

“Den fremtidige vedligeholdelse af hovedledningsstrækningen øst for amtsvejen, der er en del af kommunevandløb nr. 26 påhviler Holmsland Kommune. Det henstilles at kommunen efter arbejdets afslutning søger regulativ for vandløbet rettet i overensstemmelse med de tilvejebragte forhold.

Vedligeholdelse af de øvrige ved projektet etablerede ledningsnet og brønde påhviler de til enhver tid værende ejere af de interesserede arealer med lige store beløb pr. m2 af det interesserede areal.

Interesseområdet er indkredset med grøn linie på et til denne kendelse hæftet matrikelrids.

De interesserede parceller skal indgå i en grundejerforening, som skal administrere den fremtidige vedligeholdelse af ledningsnet og brønde.”

Regnskab 2021

Regnskab for Fyrmarkens Afvandingsanlæg for 2021 blev fremlagt og godkendt på generalforsamling den 4.6.2022 – se regnskabet her: Regnskab 2021 Fyrmarkens Afvandingsanlæg.

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk