Vesterhav Syd – kystnære havvindmøller

10.5.2023

Investering i havvindmølleparken Vesterhav Syd.

Energistyrelsen meddeler d.d. følgende:

Energistyrelsen kan nu oplyse om, at udbudsmaterialet for havvindmølleprojektet Vesterhav Syd er offentliggjort.

I kan finde materialet på følgende hjemmeside:

https://koeberetsordningen.dk/region-midtjylland/ringkoebing-skjern/vesterhav-syd.

I materialet fra Energistyrelsen indgår den annonce for møde den 3. juni 2023 kl. 10 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2,
Kloster, 6950 Ringkøbing
: Annonce.

Om muligheden for at købe anparter i havvindmølleparken står der i annoncen:

“Hvem kan købe aktier?
Enhver person over 18 år, der er bopælsregistreret i CPR på en adresse eller som ejer en fritidsbolig i Ringkøbing- Skjern Kommune i den periode, hvor udbuddet afholdes, er berettiget til at afgive købstilbud. Ejere af fritidsboliger skal have ejet boligen i mindst 2 år før udbuddet for køb af aktier annonceres (fristen gælder for offentliggørelsen af denne annonce), og fritidsboligen må ikke anvendes til erhvervsmæssig udlejning.

26.3.2023

Video i TV-Max om den kystnære havvindemøllepark Vesterhav Syd

Den video, som der er henvist til i en nyhedsmail, er fjernet fra hjemmesiden, da der kan være tvivl om ophavsret – dvs. ret til at lægge den på hjemmesiden.

Overskriften “Reklamevideo” i nyhedsmailen er webmasterens ansvar. Jeg blev provokeret af, at Arne Rahbek, Stokholder Manager i Vattenfall, i videoen starter med at sige, at “det har taget al for lang tid, inden møllerne bliver bygget – det tror jeg alle er enige om”.

19.12.2022

Vattenfall orienterer om arbejdet med etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd

Vattenfall orienterer i mail den 19. december 2022 om arbejdet med etablering af Vesterhav Syd. Du kan se orienteringsskrivelsen her: Vattenfall-orientering-dec2022.

Af orienteringsskrivelsen fremgår denne tidsplan for arbejdet:

Januar: Afmærkning af arbejdsområdet på havet med bøjer

Februar-maj: Nedramning af monopæle og etablering af fundamenter til vindmøllerne

April-juni: Trækning af kabler mellem møllerne og fra møllerne til kysten

Juli-efteråret: Mølletårnet og vingerne installeres

December: Anlægsarbejder færdige og vindmølleparken i fuld drift.

31.3.2022

Ansøgninger om erstatning afgjort

Taksationsmyndigheden har afgjort ansøgninger om erstatning i forbindelse med etableringen af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

Taksationsmyndigheden beskriver Vesterhav Syd således:

“Vindmølleparken Vesterhav Syd, der kommer til at bestå af 20 vindmøller med en effekt på 8,4 MW, etableres ud for Vestkysten i et område, der strækker sig fra det sydlige Klegod nord for Hvide Sande og op til Houvig Strand nord for Søndervig. Vindmøllerne placeres i en række på ca. 9 km fra kysten i en næsten direkte nord-sydgående retning. Vindmøllerne har en totalhøjde på 193 meter og en navhøjde på 109 meter samt en rotordiameter på 167 meter. Farverne på fundament og mølletårn vil være lys gråhvid, og møllerne bemales mellem fundament og mølletårn med et minimum 15 meter bredt gult bånd rundt om møllen.​​​”

I alt 124 sommerhusejere har søgt erstatning på grund af Vesterhav Syd.

I alt 65 sommerhusejere har fået tilkendt i alt 14.410.000 kr. i erstatning

I alt 59 sommerhusejere har ikke fået tilkendt erstatning.

Højeste erstatning er på 630.000 kr. – Nordsøvej 128.

Mindste erstatning er på 25.000 kr. – Marehalmen 47

Der henvises til Taksationsmyndighedens hjemmeside, Afgørelse erstatningssager, hvor man kan læse om afgørelserne på konkrete adresser.

Anlægsarbejdet ventes igangsat midt i 2022 og afsluttet i december 2023. Havvindmølleparken skal være nettilsluttet inden 31. decmber 2023.

Fyrmarken – Sivbjerg

I alt 3 sommerhusejere har fra Fyrmarken-Sivbjerg har søgt om erstatning. Kun ´en har fået tilkendt erstatning – 75.000 kr.

Undertegnede, som har sommerhus i Fyrmarken, har selv søgt erstatning, men har ikke fået tilkendt erstatning. I afgørelsen skriver Taksationsmyndigheden om Fyrmarken-Sivbjerg:

“Taksationsmyndigheden skal – med hensyn til det af ejerne anførte – endvidere bemærke, at Taksationsmyndigheden ikke finder grundlag for at antage, at vindmøllerne vil medføre en generel forringelse af værdien af sommerhusene i det område, hvor ejendommen er beliggende, som kan kræves erstattet efter VE-loven”

Ole Andersen

15.8.21

Havplan 2021 – vindmøller – Vesterhavet

Se plan for havvindmøller i Vesterhavet, udarbejdet af Søfartsstyrelsen:

10.7.21

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens etableringstilladelse

Energiklagenævnet har den 9. juli 2021 truffet afgørelse over den klage, som Sammenslutningen indgav over Energistyrelsens etableringstilladelse til Vattenfall den 22. december 2020 og som muliggør etablering af havvindmølleparken Vesterhav Syd. Etableringstilladelsen godkender Vattenfalls ønskede placering af de 20 – 196 meter høje vindmøller 9 km fra kysten.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens etableringstilladelse.

Du kan her læse den informationsskrivelse, som Sammenslutningen d.d. har udsendt til medlemmer af Sammenslutningen: Information – Vesterhavs Syd 100721.

I informationsskrivelse står der bl.a.: “Sammenslutningen må desværre konstatere, at “løbet nu er kørt”. Vi ser ingen mening i at køre en retssag og har ej heller resurser hertil”.

Du kan her læse Energiklagenævnets afgørelse: Energiklagenævnet Afgørelse Vesterhav Syd 090721.

1.6.2021

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Miljøstyrelsens VVM-tilladelse til landanlæg til Vesterhav Syd

Den VVM redegørelse, som klagenævnet har taget stilling til, omfatter etablering af et landanlæg inden for et fastlagt undersøgelsesområde fra kysten ved Klegod og frem til Tymose på Holmsland til sydøst for Tarm. Undersøgelsesområdet er ca. 300 m bredt og omkring 50 km langt. Projektet omfatter tillige etablering af en ny kabelstation tæt ved den eksisterende Station Søndervig.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-tilladelse og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Du kan på klagenævnets hjemmeside læse nærmere om afgørelsen: Afgørelse.

Klagenævnet afgørelse betyder, at Miljøstyrelsen skal udarbejde en ny VVM-tilladelse, hvori der indgår en fuld konsekvensvurdering af projektets virkning Natura 2000-område nr. 86, Skjern Å, og ikke blot en væsentlighedsvurdering.

Hvilken betydning får afgørelsen så – sandsynligvis ingen betydning!!!

Ifølge Energinet, som er ansvarlig for landanlægget og udvidelsen af el-transmissionsnettet, forventer man, at der blot skal laves et supplement til den oprindelige miljøkonsekvensrapport. Energinet forventer således ikke, at klagenævns tilbagetrækning af VVM-tilladelsen får betydning for de kabler, der for længst er gravet ved Natura 2000 ved Skjern Å. Energinet har til Dagbladet Ringkøbing-Skjern udtalt:

“Afgørelsen medfører ikke ændringer for de kabler, der allerede er lagt i jorden, og den station, der er bygget. Alt Energinets arbejde i forbindelse med tilslutningen af Vesterhav Syd er afsluttet.”

Energinet skal nu drøfte med Miljøstyrelsen, hvad der skal ske i forhold til en ny VVM-tilladelse.

Webmasterens kommentar: Hokus pokus: Vi gør, som vi har lyst til!

16.1.2021

Informationsmøde – værditabsordningen – køberetsordningen – Vesterhav Syd

På Vattenfalls hjemmeside kan du læse om det afholdte informationsmøde den 13.1.2021. Derudover kan du læse om værditabsordningen og køberetsordningen i forbindelse med den planlagte opførelse af Vesterhav Syd – se: Vattenfalls hjemmeside.

Vær opmærksom på, at frist for ansøgning om værditabserstatning er den 10. marts 2021.

7.1.2021

Sammenslutningen indsender klage til Energiklagenævnet

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har indsendt klage til Energiklagenævnet over Energistyrelsens beslutning om at give fornyet etableringstilladelse til Havvindmølleparken Vesterhav Syd.

I klagen skriver Sammenslutningen afslutningsvis:

“Vi mener ganske enkelt ikke, at de voldsomme ødelæggelser af udsyn, kystlandskab og kultur, som Vesterhav Syd medfører og som er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, kan begrunde, at Vattenfall får etableringstilladelse til deres projekt.
Vi er uforstående overfor, at Energistyrelsen ikke vil undersøge mulighederne for at rykke møllerne længere ud og opnå en fordelagtig synergieffekt ved at lade Vesterhav Syd indgå eksempelvis i Thor Havmøllepark.
Vi føler som berørte borgere, at hele processen og udfaldet har været besluttet på forhånd. Vi anerkender, at møllerne nu er flyttet længere ud end i forhold til det oprindelige projekt. Det er ikke Energistyrelsens skyld, men fordi vi klagede til Energiklagenævnet over den oprindelige etableringstilladelse.
Energistyrelsen har stædigt søgt at undgå enhver diskussion om projektet og henholdt sig til en politisk beslutning bag lukkede døre fra 2012, selv om udviklingen for flere år siden er løbet fra kystnære havmøller begrundet i økonomi.
Vi forventer, at vor klage har en opsættende virkning på etableringstilladelsen af 14. december 2020.”

Se klagen fra Sammenslutningen her: Klagebrev 070121.

Vattenfall får tilladelse til at etablere Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Energistyrelsen har truffet afgørelser i sagerne om genoptagelse af etableringstilladelserne af 22. december 2016 for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker. Afgørelserne giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte etablering af projekterne, når klagefristen er udløbet.

Klager over Energistyrelsens afgørelser af 14. december 2020 kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/eller ved at kontakte Nævnenes Hus på e-mail eller på adressen Toldboden 2, 8800 Viborg.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 11. januar 2021.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan rekvireres hos Energistyrelsen.

Afholdelse af offentlige møder omkring værditabs-og køberetsordningen
Det offentlige møde om værditabs- og køberetsordningen vil blive afholdt virtuelt henholdsvis den 12. januar 2021 for Vesterhav Nord og den 13. januar 2021 for Vesterhav Syd – begge dage kl. 19.00.

Møderne kan tilgås på følgende link:

Vesterhav Nord: https://avcenterlive.dk/VesterhavNord
Vesterhav Syd: https://avcenterlive.dk/VesterhavSyd.
Yderligere oplysninger om værditabs- og køberetsordningen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk.

29.6.2020

Stop Vesterhav Syd – høringssvar på miljøkonsekvensrapport

“Stop Vesterhav Syd” har indsendt høringssvar på miljøkonsekvensrapport for havvindemølleparken Vesterhav Syd. Se høringssvaret på Sammenslutningens hjemmeside: Høringssvar – Stop Vesterhav Syd.

Link

Energistyrelsens hjemmeside

Vattenfalls hjemmeside.

28.6.2020

Sammenslutningen – høringssvar på miljøkonsekvensrapport

Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit har den 28. juni 2020 indsendt høringssvar på miljøkonsekvensrapport for havvindmølleparken Vesterhav Syd. Se høringssvaret på Sammenslutningens hjemmeside: Høringssvar Vesterhav Syd.

25.6.2020

Pressemøde Stop Vesterhav Syd

Stop Vesterhav Syd havde i samarbejde med VesterhavNord indkaldt til et pressemøde på Bovbjerg Fyr for bl.a. at give et indspil til igangværende  høring, men også forat sætte spørgsmålstegn til  behovet nye vindmølleprojekter, så længe vi ikke kan  bruge eller  lagre dagens produktion.

Se materiale fra pressemødet her: Pressemøde Stop Vesterhav Syd 250620.

Indbydelse til borgermøde om miljøkonsekvensrapporten

Wattenfall inviterer til virtuelt informationsmøde om miljøkonsekvensrapporten onsdag den 17. juni 2020 kl. 18.30 – 21.00. Se denne indbydelse: Informationsmøde 170620 – indbydelse.

Se også materiale til informationsmødet her: Informationsmateriale.

 

Høring over miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark er nu i offentlig høring. Høringsfristen er den 30. juni 2020.

Offentligheden og berørte myndigheder kan komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd Havvindmøllepark.

På Energistyrelsens hjemmeside, se høring miljøkonsekvensrapport, finder du miljøkonsekvensrapporten.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse dette:

“Vesterhav Syd Havvindmøllepark skal kunne producere op til 170 MW. Parken består af vindmøller samt søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Vindmøllerne skal opstilles inden for et undersøgelsesområde, som ligger ca. 4 til 10 km fra kysten nordvest for Hvide Sande. Området har et samlet areal på 58 km². Der skal opstilles 20 vindmøller med hver en kapacitet på 8,4 MW i den vestligste del af området i en afstand af ca. 9 km fra kysten.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelse til projektet i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Havvindmølleparken skal, i henhold til koncessionsaftalerne mellem Energistyrelsen og Vattenfall af 22. december 2016 og meddelelse om tidsfristforlængelse af 28. juni 2019, være tilsluttet det kollektive elnet senest den 31. december 2023.”

Vattenfall havde planlagt borgermøder, der skulle være afholdt den 13. og 14. juni 2020. Efter at have rådført sig med Sundhedsstyrelsen, har Vattenfall på grund af coronavirus/COVID-19 imidlertid vurderet, at det kan være ulovligt og sundhedsfagligt uforsvarligt at afholde fysiske borgermøder. Vattenfall arbejder derfor på at kunne afholde møderne online.

 

STOP Vesterhav Syd

STOP Vesterhav Syd er en forening stiftet i forbindelse med planerne om opførelse af kystnære havvindmøller mellem Hvide Sande og Søndervig. De kystnære havvindmøller har navnet “Havvindmølleparken Vesterhav Syd”.

Se STOP Vesterhav Syds hjemmeside: http://www.stopvesterhavsyd.dk/.

På hjemmesiden kan man bl.a. læse følgende om foreningen:

“Vi er en forening, der er imod, at man har til hensigt at ødelægge en af de største naturmæssige værdier ved klitlandskabet ved Holmslands Klit – nemlig det fri udsyn over klithede, klitter og havet.
Her ligger et af Danmarks største sommerhusområder med en herlighedsværdi uden sidestykke. Det skal bevares og ikke ødelægges.

Vi er ikke imod vedvarende energi. Men vi er overbeviste om, at man kan finde placeringer til de ca. 220 meter høje kystnære havmøller andre steder end 4 km fra strandkanten på Holmslands Klit. Steder hvor man ikke generer mennesker eller hvor de ikke kommer til at virke ødelæggende på naturværdier der ikke bør spoleres. Man skal bare gøre sig umage.

Vi er politisk neutrale men har også det synspunkt, at man som kommune ikke burde have lov til at bestemme om man skal kunne ødelægge naturværdier i jagten på nogle få arbejdspladser. Sådanne beslutninger burde altid være et nationalt anliggende, ikke blot for Holmslands Klit – men også mange andre steder i landet.”

På hjemmesiden kan du se animationer af de planlagte kystnære havvindmøller: https://youtu.be/TTNm0wmR_x0.

 

grundejer.fyrmarken@gmail.com

 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk